Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията за управление и контрол за декември 2007 г., изплатени през 2008 г.

Изх. № 26-С-15
Дата: 16.05.2008 год.
ЗДДФЛ, чл. 65, ал.10;
ДР на ЗДДФЛ, §1, т.26, буква „з”;
ЗЗО, чл. 40, ал.1, т. 1
ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията за управление и контрол за декември 2007 г., изплатени през 2008 г.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-С-15/29.01.2008 г., Ви уведомявам следното:
1.Приложено, изпращаме Ви копия на наши писма с Изх. № 24-00-2/25.01.2008г.
иизх.№24-00-8/18.04.2008г.,адресиранидоструктуритенаприходната
администрация, в които се съдържат отговорите на въпросите в т. 1 и 2 от запитването
Ви.
2.На основание § 1, т. 26, буква „з“ (нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от
01.01.2008 г.) от ДР на ЗДДФЛ, правоотношенията по договори за управление и
контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия,
за данъчни цели са доходи от трудови правоотношения. В тази връзка, дължимият
авансово данък върху възнагражденията за управление и контрол, изплащани за 2008 г.,
следва да се превеждат по кода за вид плащане, който се прилага през 2008 г. за данъка
върху доходите на физически лица – от трудови, служебни и приравнени на тях
правоотношения, т. е. код 11 12 12.
3.По силата на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, върху
възнагражденията на изпълнителите по договори за управление и контрол се дължат
здравноосигурителни вноски. През 2008 г. вноската е в размер 6 на сто, разпределена
между възложител и изпълнител в съотношение 60 : 40.
Дължимите здравноосигурителни вноски се превеждат по определените кодове за вид плащане за работещите по договори за управление и контрол – 560407 и 560406.
Приложение: Съгласно текста
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и прилагане на осигурителното законодателство.

1_ИТ-00-100/18.11.2016 ЗКПО, чл. 11 ЗКПО, чл. 204, ал. 1,т. 2 ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 9 КСО, чл. 6, ал. 2 и ал. 3

обезпечение по чл.176в от ЗДДС

ОТНОСНО: обезпечение по чл.176в от ЗДДСВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-15-334/ 17.11.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка:

определянето на данъчната основа при продажба на недвижим имот и декларирането на сделката по реда на чл.41 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ отм./ от продавача-физическо лице,

Чл.12, ал.1, т.б.”а” и „б”, чл.24, ал.1, чл.41, ал.1 от ЗОДФЛВъв връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ИТ-00-53/27.02.2007 г. в Дирекция „Обжалване и управление

данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) на услуги, оказани на застрахователен брокер

.№ 24-М-118 Дата,13.02.2012 г.ЗДДС, чл. 47Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) на услуги, оказани на застрахователен брокер

прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г.) във връзка с регистриране и отчитане на пътна такса и електронни винетки

Изх. № 26-И-302Дата: 19.07.2019 год.ДР на ЗДДС, § 1, т. 41;Наредба № Н-18, чл. 5, т. 1; Наредба № Н-18, чл. 29; Закон за счетоводството,