данъчното третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ бр.63 от 2006 г., изм. ДВ, бр.86 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г.).

Изх. № 24-32-169……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчното третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ бр.63 от 2006 г., изм. ДВ, бр.86 от 2006 г., бр. 108 от 2006 г.).
Уважаеми господин …………,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-169/07.05.2007 г.Ви уведомява следното:
Видно от изложената фактическа обстановка дейността на дружеството е бродировъчни услуги и същото ще сключи договор с фирма от Италия за извършване на бродерия на чехли. Частите на чехлите ще се предоставят от друга българска фирма „X“ ООД – гр……….. Последната ще експедира готовите чехли до Италия. До момента тази услуга е предоставяна на фирма „X“ООД – гр……. Въпросите, които поставяте са следните:
1 .При фактуриране на тази доставка на услуга на коя разпоредба от закона следва да се обоснове дружеството?
2.Тази услуга идентична ли е с услугите по чл.24, ал.З от ЗДДС?
3.Какви условия следва да са налице за да е изискуем данъкът от получателя на услугата?
4.Какви документи следва да притежава дружеството във връзка с транспортирането на стоките, след като частите за чехлите се доставят на фирма„X“ООД и готовите изделия се експедират от нея?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Услугата, която предоставяте от гледна точка на ЗДДС може да се третира като услуга по оценка или работа върху движими вещи.
Общият принцип, заложен в чл.21, ал.2, т.З, б.„в“ от ЗДДС е, че мястото на изпълнение на доставка на услуга по оценка и работа върху движими вещи е мястото, където фактически се извършва услугата. Според изложеното в запитването мястото на изпълнение на услугата по изработка орнаменти на чехли е на територията на РБългария. На основание чл.12, ал.1 от ЗДДС същата е облагаема.
С оглед на това, че дружеството може да сключи договор с италианската фирма следва да се има предвид разпоредбата на чл.24, ал.З от закона. Съгласно цитираната норма
мястото на изпълнение при доставка на услуга по оценка или работа върху движими вещи е на територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата, когато са налице едновременно следните условия:
1.получател по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка;
2.стоките са изпратени или транспортирани от територията на страната извън нея.
В случай, че за услугата, която ще предоставя дружеството по изработката на бродерия са изпълнени изискванията на горепосочената норма, то мястото на изпълнение на доставката на услуга ще бъде територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя – Италия.
Документите за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 24, ал. З, т. 2 от ЗДДС са регламентирани в чл. 8, ал. 4 от ППЗДДС и са следните:
1.фактура за доставката;
2.документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната извън територията й, като:
а) транспортен документ илиписменопотвърждениеот получателяили упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната – в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или
б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната – когато транспортът е извършен от доставчика, или
в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са напуснали територията на страната – когато транспортът е извършен от получателя.
По силата на чл.8, ал.5 от ППЗДДС, ако Вие не се снабдите с документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4 от същата норма, до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката, то мястото на изпълнение на доставката се определя по реда на чл. 21 от закона. Това означава, че мястото на изпълнение ще е на територията на страната, защото услугата се извършва фактически в България. В този случай дължимият данък се начислява чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС в 5-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката (чл.8, ал.6 и 7 от ППЗДДС).
Ако впоследствие се снабдите с документите по ал. 4, то тогава ще се коригира резултата от прилагането на ал. 5 и 6 от чл. 8 на правилника чрез анулиране на протокола по ал. 6 като за анулирането не се издава нов протокол. Това анулиране следва да се извърши в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи (чл. 8, ал. 9 от ППЗДДС).
Документирането на доставките е регламентирано в Глава единадесета от ЗДДС. Като регистрирано по ЗДДС лице дружеството е задължено да издава фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114, ал. 1 от закона в 5-дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от получаването на плащането.
В съответствие с общите правила на закона (чл. 25, ал.2) данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е завършена. По силата на чл. 25, ал. 5 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или възниква основание за освобождаване от
начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
Съгласно чл. 86, ал. З от закона не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната. В този случай данъкът ще е дължим от получателя, който е лице, регистрирано за целите на ДЦС в друга държава членка.
По силата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В този случай във фактурата се посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието за това. Съгласно чл. 79, ал. 6 от ППЗДЦС за доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя. В случая като основание за неначисляване на данък във фактурата/известието следва да се посочи „чл.24, ал.З от закона“ в съответствие с разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. З от ППЗДДС.
//’

Оценете статията

Вашият коментар