данъчно облагане на доходи от дейност – сътрудничество при наемане на студенти, желаещи да кандидатстват за участие в програма за наемане на работа в чужбина

Изх. № 24-32-263
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: данъчно облагане на доходи от дейност – сътрудничество при наемане на студенти, желаещи да кандидатстват за участие в програма за наемане на работа в чужбина
По повод Ваше запитване относно регистрация като физическо лице за извършваната от Вас дейност – сътрудничество при наемане на студенти, желаещи да кандидатстват за участие в програма за наемане на работа в чужбина, изразявам следното принципно становище:
За целите на облагането с данък върху общата годишна данъчна основа по реда на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2007 г., доходите от стопанска дейност са два вида: доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност. В обхвата на доходите от друга стопанска дейност попадат и доходите от упражняване на свободна професия, от упражняване на занаят и възнагражденията по извънтрудови правоотношения.
Предвид съществените различия при формирането на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец в сравнение с правилата, отнасящи се до доходите от упражняване на свободна професия, в ЗДДФЛ е дадено определение на понятието “лица, упражняващи свободна професия“. Тези лица, съгласно §1, т. 29 от ДР на с.з. са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.1, ал.1, т.4 от Търговския закон /ТЗ/ търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва търговско представителство и посредничество. На основание чл.1, ал.З
от ТЗ за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в изброените в чл1, ал.1 дейности. В тази връзка, дори и да нямате търговка регистрация като едноличен търговец при извършване на посредническа дейност ще притежавате качеството на търговец.
При определянето на облагаемия доход и на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се прилагат нормите на Раздел II от глава пета на закона, за разлика от доходите на физическите лица, упражняващи свободна професия, за които следва да прилагат разпоредбите на чл. 29 и 30 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 26, ал. 6 от ЗДДФЛ по реда за облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.
По отношение на въпросите Ви като какъв точно да се регистрирате /консултайт,
посредник/ и какви ще са правомощията Ви след получаване на съответната регистраиия,
Ви уведомявам, че същите имат характер на правна консултация, което е и^вън
законоустановената компетентност на Националната агенция за приходите. .
//

Оценете статията

Вашият коментар