Определяне на данък по реда на ЗДДФЛ на физическо лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор при двама работодатели.

Изх. № 24-32-259
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-ЖА ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Определяне на данък по реда на ЗДДФЛ на физическо лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор при двама работодатели.
Уважаема госпожо ………………,
По повод Ваша молба до Дирекция „ОУИ“ – гр. Велико Търново, препратена по компетентност в ЦУ на НАП и заведена с вх. № 24-32-259/09.08.2007 г., изразявам следното становище:
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател, работодателят по основното трудово правоотношение на работника или служителя включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от закона, издадена от другия работодател (чл. 49. ат. 2 от ЗДДФЛ).
Обръщам Ви внимание, че цитираните по-горе разпоредби намират приложение единствено при годишното определяне на данъка за доходите от трудови правоотношения, но не и по отношение на авансовото (месечното) удържане на данъка, което е регламентирано в чл. 42 от ЗДДФЛ.
Удостоверяване н> па удържания данък се извършва по реда на чл. 45 от ЗДДФЛ На основание чл. 45. ал.1 от закона при поискване на лицето работодателят издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка но образен за
придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. В точи смисъл, работодателят издава служебната бележка по чл. 45. ал.1 от ЗДДФЛ, годишно а не за конкретен месец. Цитираната разпоредба с приложима както за работодателите по основно трудово правоотношение, така и за тези по допълнителни трудови договори.
Имайте предвид, че съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗДДФЛ в служебната бележка се включва и данъкът, удържан или възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на данъка от работодателя по основното трудово правоотношение, когато удържането/възстановяването е извършено до 31 януари на следващата година.
//

Оценете статията

Вашият коментар