данъчно третиране на доставки по чл. 41, т. З от Закона за данък върху добавената стойност, реализирани от висше училище по Закона за висшето образование

Изх. № 24-32-281
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране на доставки по чл. 41, т. З от Закона за данък върху добавената стойност, реализирани от висше училище по Закона за висшето образование
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-281/27.08.2007 г.,Ви уведомява следното:
Въпросите, които сте поставили са относно начисляване на ДДС при следните примери:
1 . …. има създадено структурно звено „…“. В издателството учебник се издава със себестойност 10 лв. и се начислява ДДС 2 лв. /приложено е писмо на МФ, според което „…издаването на учебници не е освободена доставка…“/. Учебникът се получава /доставя/ в …. по доставна цена 12 лв. Същият се продава на студентите за 15 лв. Поставеният въпрос е, дължи ли се ДДС за разликата от 3 лв. или ДДС няма да се дължи само, ако учебникът се продава на студентите по 12 лв.?
2. „…“ закупува от други издателства учебник за 12 лв. с фактура
/ползва данъчен кредит – 2 лв./. Същият се заприходява в … книжарница по
доставна цена 12 лв., а се продава за 15 лв. Въпросът е дължи ли се ДДС върху продажната
цена 15 лв. или не се дължи, защото тази продажба е освободена?
3.…закупува от физическо лице /автор/ учебник с договор за
покупко-продажба за12 лв.Същият се заприходява в …. книжарница по
доставна цена 12 лв., а се продава за 15 лв. Въпросът е, дължи ли се ДДС върху продажната
цена 1 5 лв. или не се дължи, защото тази продажба е освободена?
След допълнителна информация, получена по телефона е изяснено, че „…..“ разполага със собствено издателство и книжарница.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл. 38, т. 1 във връзка с чл. 41, т. З от ЗДДС освободена доставка е доставката на учебници и учебни помагала, когато същите са доставени от висшите училища по Закона за висшето образование.
Съгласно чл. З, ал. 1 от ППЗДДС доставката на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка. Логичен аргумент за тази разпоредба е фактът, че при такива доставки липсва прехвърляне на собственост върху стока или извършването на услуга, поради което не възниква данъчно събитие за целите на облагането с ДДС. Поради това считаме, че липсва прехвърляне на
1
собственост при издаването на учебници и учебни помагала по вътрешна поръчка от академичното издателство към …. книжарница, с цел реализирането им при положение, че и двете са структурни звена на ….., защото противното би означавало да прехвърляш собственост или да извършваш услуга сам на себе си.
От изложеното е видно, че доставките визирани в т.т. 1, 2 и 3 от запитването, следва да се третират като освободени доставки, независимо от това на каква цена се реализират учебниците – на 12 лв. или на 15 лв. В случая, за да е приложима нормата на чл. 41, т. З от ЗДДС достатъчно условие е доставчик на учебниците и учебните помагала да е висшето училище.
При положение, че академичното издателство на висше училище извършва услуга по издаване на учебници по частна поръчка на авторите им, то тази доставка следва да се третира като облагаема. Аргументът за това е, че тази услуга не е сред изрично посочените освободени доставки в Глава четвърта от ЗДДС и на основание чл. 12, ал. 1 от закона е облагаема доставка на услуга.
Видно от запитването …… ползва данъчен кредит при покупка на учебници от други издателства /в т. 2 се съдържа пример за покупка на учебник с начислен данък от 2 лв./. В случая следва да се съобрази разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДЦС, според която за стоките или услугите, предназначени за извършване на освободени доставки, регистрираните лица по ЗДДС нямат право на приспадане на данъчен кредит.
//

Оценете статията

Вашият коментар