Данъчно облагане на лице с намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто, упражняващо патентна дейност през 2007 г.

Изх. № 24-34-307……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: Данъчно облагане на лице с намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто, упражняващо патентна дейност през 2007 г.
С Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите /вх. № 24-34-307/11.04.207 г./ относно прилагане на данъчното облекчение по чл. 4 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /в редакцията на закона действаща през 2007 г./ описвате следната фактическа обстановка:
1-ви случай: Физическо лице, притежаващо валидно решение на ТЕЛК за установена трайно намалена работоспособност над 50 % през 2007 г. е подало данъчна декларация по чл. 59 от ЗДЦФЛ че ще извършва следните дейности:
-търговия със златна и сребърна бижутерия и кожени изделия с назначено от него лице за извършване на търговска дейност и
-търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали, която ще извършва с личен труд.
Дейностите се извършват на един и същи адрес.
2-ри случай: Лице с намалена работоспособност над 50% е подало през 2007 г. декларация по чл. 59 от ЗДДФЛ, че ще упражнява търговска дейност в два обекта, като в единия работи само данъчно задълженото лице, а в другия наето лице.
Поставяте въпроса имат ли право на данъчно облекчение по чл. 41, ал. 1 от ЗДДФЛ лицата във посочените случаи.
Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗДДФЛ действала през 2007 г. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на окончателния годишен (патентен) данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година.
С оглед описаното в писмото в първият случай лицето извършва патентна дейност „търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали“ с личен труд и/с наето лице. Независимо, че дейността се осъществява лично от лицето, облекчението не следва да се ползва, тъй като има наето лице за осъществяването й. Втората декларирана патентна дейност „търговия на дребно с кожени изделия“ се осъществява само от наето лице, поради което не са налице условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 41, ал. 1 от /ЗДДФЛ.
Във вторият описан случай, лицето няма да има право на данъчно облекчение, тъй като извършва една дейност, за която има наето лице (във втория обект).
//’

Оценете статията

Вашият коментар