прилагането на чл.27 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. Във връзка с поставеният в писмото Ви въпрос давам следните разяснения:

Изх. № 24-34-310
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване заведено с наш вх. № 24-34-310 относно прилагането на чл.27 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. Във връзка с поставеният в писмото Ви въпрос давам следните разяснения:
От 1.01.2007 г. основните обществени отношения в областта на регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ФУ) се уреждат от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г. , изм.бр.7/2007 г.), издадена на основание чл. 118, ал. З от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДЦС) (обн. ДВ. бр.63/2006г., изм. бр.86/2006г., бр. 105/2006г„ бр.108/2006г., бр.37/2007г., бр.41/2007г., бр.52/2007г., бр.59/2007г.) ичл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ. бр.95/2006г., изм. бр.52/2007г., бр.64/2007г.).
Разпоредбата на чл. 27 от Наредба № Н-18/2006 г. задължава всички лица, използващи ФУ, с изключение на случаите на извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност, да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1.група “А“ – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и
услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2.група “Б“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3.група “В“ – за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4.група “Г“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % данък върху добавената
стойност.
Регистрирането на всички продажби по посочените данъчни групи е задължително за всяко лице, използващо ФУ независимо от вида на упражняваната от него дейност.
Съгласно т. 7, буква „в“ от раздел II към Приложение № 1 от Наредба № Н-18/2006 г. фискалната памет трябва да съхранява информация, свързана с дневния отчет за стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от 8 данъчни групи. В одобрените по реда на Наредба № Н-18/2006 г. типове ФУ първите 4 от тези 8 данъчни групи се активират по подразбиране и се използват в съответствие с разпоредбата на чл.27 от наредбата независимо от характера на дейността на обекта.
Този начин за програмиране, регистриране и отчитане на продажбите по данъчни групи е задължителен
за всички фискални устройства, включително за тези одобрени преди обнародване на Наредба № Н-
18/2006 г., чието използване е допустимо/по силата на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби
на наредбата.
//

Оценете статията

Вашият коментар