облагане съгласно ЗДДС на адвокатски услуги

Изх. № 24-34-293
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: облагане съгласно ЗДДС на адвокатски услуги
Във връзка с поставените въпроси във Вати писма постъпили в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-293/02.04.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Сключен е договор за процесуално представителство и защита от адвокат през 2006 г. Услугите по договора са извършени през 2006 г., без да е налице плащане на уговореното възнаграждение на адвоката.
Въпросите, които се задават са: Следва ли при получаване на плащане през 2007 г. след като адвоката има вече регистрация по ЗДДС да издаде данъчна фактура и да начисли ДДС или се счита, че данъчният режим за тези услуги е този. който е бил в сила при настъпване на данъчното събитие през 2006 г. и не се начислява ДДС? Получената сума счита ли се като облагаем оборот за целите на ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
С приемането на новия ЗДДС и влизането му в сила от 01.01.2007 г, се извърши промяна в режима на данъчното облагане на правните услуги, които от освободени по силата на чл. 33, ал.1 във връзка с чл. 43 от ЗДДС (отм). при действието на новия закон се третират като облагаеми услуги.
От запитването е видно.че е сключен договор за процесуално представителство и защита от адвокат през 2006 г. и през същата година услугата е завършена, без да е осъществено плащането, което е извършено през 2007 г.
В случая следва да се приложи режимът, валиден към датата на възникване на данъчното събитие.
Съгласно чл. 25 . ал.1 от ЗДДС (отм), данъчното събитие по смисъла на този закон възниква на по- ранната от двете дати:
•датата на прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право върху стока или датата на завършването на услугата;
•датата на плащането ( цялостно или частично авансово плащане).
По смисъла на чл.25, ал. 3. т. 2 от ЗДДС(отм). на датата на възникване на данъчното събитие възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки.
Съгласно § 8 от ПЗР на ЗДДС.когато данъчното събитие по доставка е възникнало до влизането в сила на този закон и данъчният документ за доставката се издава след влизането му в
сила, доставката се документира чрез издаваме на фактура по чл, 1 14 от този закон, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.
Предвид гореизложеното, в случая данъчното събитие е настъпило през 2006 г. и доставката е необлагаема, поради което не следва да се начислява ДДС и получената сума не участва при формирането на облагаем оборот.
//

Оценете статията

Вашият коментар