данъчно облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплащане след 01.01.2007 г. на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, причинени от трудова злополука,

Изх. № 24-32-107……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при изплащане след 01.01.2007 г. на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, причинени от трудова злополука, ведно със законната лихва от причиняване на увреждането до тяхното окончателно издължаване, както и на присъдени съдебни разноски.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН……………,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр…… и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-107/12.03.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Към Вашето запитването е приложен изпълнителен лист, издаден от ….. окръжен съд, с който ответникът – Областен управител на област …… е осъден да заплати суми за обезщетение за причинени неимуществени вреди за причинена трудова злополука, обезщетение за имуществени вреди – разликата в трудовото възнаграждение, ведно със законната лихва от причиняване на увреждането до тяхното окончателно издължаване, както и направените по делото съдебни разноски, но не е уточнено нормативното основание на което се изплащат обезщетенията.
При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба в сила от 01.01.2007 г. Ви уведомявам следното:
В чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ не са облагаеми обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи.
От друга страна на основание разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 8 обезщетенията по чл. 200 от Кодекса на труда съответно чл. 78 от Закона за държавния служител не се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения и не се облагат.
Предвид горе цитираните законови норми посочените обезщетения не подлежат на облагане, поради което присъдените лихви също са необлагаем доход (чл. 13, т. 10 от ЗДДФЛ). На същото нормативно основание присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела не подлежат на облагане.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/М. МУРГИНА/’

Оценете статията

Вашият коментар