прилагане на разпоредбата на чл.210 от ЗКПО

Изх. № 24-31-98 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл.210 от ЗКПО
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОЧЕВ,
Във връзка с въпросите, поставени във Вашето писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № /06.03.2007г., изразявам следното становище:
Поставените от Вас въпроси се отнасят до прилагането на чл.210, ал.1 от ЗКПО, съгласно който не се облагат с данък по чл. 204, т. 2 социалните разходи за транспорт на работниците и служителите и на лицата, наети по договор за управление и контрол, от местоживеенето до местоработата и обратно. Въпросите са следните:
Какви документи следва да представят работниците и служителите на дружеството във връзка с направените от тях разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно като се има предвид, че до населените места, от които пътуват, няма автобуси. В тази връзка допустимо ли е със заповед на директора да се определи сума за транспортни разходи до всяко едно населено място, изчислени на километър на база цени на обществения транспорт на километър?
На основание чл.204, т.2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица. наети по договор за управление и контрол (наети лица).
Определение за социални разходи, предоставени в натура е дадено с § 1, т.34 от ДР на ЗКПО и това са: отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.
2
От цитирания текст на определението е видно, че когато между работодателя и наетите лица, саналицекаквитоидабилопаричнивзаимоотношения, несе счита,чесоциалните придобивки са предоставени в натура, а съгласно представената в запитването фактическа обстановка дружеството възнамерява да предоставя финансови средства на наетите лица с цел покриване на техните транспортни разноски.
Предвид цитираните по-горе разпоредби и с оглед изложената фактическа обстановка, се налага извода, че в конкретния случай тези разходи не биха имали характера на социални разходи, предоставени в натура. По отношение на социалните разходи, които не са предоставени в натура не намира приложение разпоредбата на чл.210 от ЗКПО, а същите се третират по реда на чл. 205 от същия закон. Съгласно чл. 205 от ЗКПО социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Следва да се има предвид, че изплатените от дружеството суми за транспорт на наетите лица не попадат в обхвата на доходите по чл.24, ал.2 от ЗДДФЛ. Съгласно чл.24, ал.2, т.9 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които не подлежат на облагане съгласно ЗКПО. Това са предоставените в натура социални разходи за транспорт на наетите лица от местоживеенето до местоработата, които не подлежат на облагане по реда на чл.204, т.2 от ЗКПО на основание чл.210, ал. 1 от същия закон. Предвид аргументите, изложени по-горе, в случая не се касае за такъв вид социални разходи, поради което същите не попадат и в приложното поле на чл.24, ал.2, т.9 от ЗДДФЛ. Следователно изплатените суми за транспорт в конкретния случай трябва да бъдат включени в облагаемия доход на работниците и служителите съгласно чл.24, ал. 1 от ЗДДФЛ.
По отношение на документирането на въпросните разходи следва да се има предвид, че съгласно чл.4, ал.З от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.
Изискванията за документална обоснованост са детайлно регламентирани в разпоредбата на чл. 10 от ЗКПО.
//

Оценете статията

Вашият коментар