данъчно облекчение за лице с намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ .

1_20-18-85/07.04.2008 г.
ЗДДФЛ,Чл.18, ал.1; чл.42, ал.2 от ЗДДФЛ
Относно: данъчно облекчение за лице с намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ .
Уважаеми г-н ,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ , Дирекция „ОУИ” гр.Бургас Ви уведомява за следното:
Според фактите в запитването, физическо лице Ви е предоставило /предполагаме през 2008 г./ експертно решение на ТЕЛК за очни заболявания с 40% намалена работоспособност. Въпросите Ви са свързани с правото на лицето за данъчното облекчение, размерът на облекчението и ползването му чрез работодател или с подаване на годишна данъчна декларация.
Съгласно чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Съответно, ал.2 от същия член регламентира, че месечната данъчна основа по чл.42, ал.2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
Видно от посочените по горе разпоредби, изискванията за ползването на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност са две:
1.лицата да са с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност и
2.наличие на влязло в сила решение на компетентен орган – ТЕЛК / НЕЛК.
В т.4 на приложеното към запитването копие на експертно решение на ТЕЛК №от 08.05.2007 г., със срок на инвалидност до 01.05.2010 г. е посочено състояние /неработоспособност/ до 50% и съответно в т.10 – 40% трудова неработоспособност.
Следователно, лицето не отговаря на изискването на чл.18 от ЗДДФЛ /лицата да са с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност/и няма право да ползва данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на ЗДДФЛ.
ДИРЕКТОР „ОУИ” – БУРГАС:……………….
/ Р. ДУЛЕВА /’

Оценете статията

Вашият коментар