правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС .

1_20-18-91/01.06.2009 г.
Чл. 26 ЗДДС
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция …, изразяваме следното становище:
В писмото представяте следната фактическа обстановка. Добита е дървесина на временен склад. От временния склад дървесината се извозва до друг временен склад, където се извършва процедура по разтоварване и разрязване на дървесината. За услугите по подвоз, товарене, транспортиране, разтоварване, разрязване и претоварване на дървесината стопанството наема фирма. С клиент от Гърция е договорена цена за дървесината и цена за извършване на упоменатите услуги. Въпросът ви е свързан с допълнителните услуги -следва ли същите да бъдат третирани като вътреобщностни доставки.
Държавните горски стопанства са самостоятелни юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон – чл. 24 от Закона за горите. Основният предмет на дейност на държавните горски стопанства е ефективно ползване на дървесина и на недървесни и други горски продукти от горите и земите от държавния горски фонд, както и търговия с тях.Ползването от горите и земите от горския фондпредставлява добивът на дървесина и/или странични ползвания, както и разпореждането с тях. Начините на ползване на дървесина от гори и земи от държавния фонд са посочени в чл. 53, ал. 2 от ЗГ.
За целите на ЗДДС прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стока се счита за доставка на стока.Съгласно чл.3 ал1 от ППЗДДС доставката на стока или услуга между клонове или между структурни звена в състава на едно предприятие е вътрешен оборот и не е доставка. В тази връзка преместването на дървесината от един временен склад в другне е доставка.
Съгласно чл.7 ал.1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по ЗДДС лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчнонезадължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл.26 от ЗДДС
На основание чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС данъчната основа на доставката на дървения материал се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от доставчика- на получателя, като опаковка, застраховка, транспорт и др. пряко свързани с доставката.
За ваша информация, в интернет страницата на Националната агенция по приходитеwww.nap.bge публикувано указание № 24-00-27/21.04.2007 г. относно правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС .

Оценете статията

Вашият коментар