Данъчно третиране дейността на кооперация обявена в ликвидация.

Изх. № 24-32-327……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: Данъчно третиране дейността на кооперация обявена в ликвидация.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. …… и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-327/08.11.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Според изложеното в него ТПК „……“ – гр. ….. преустановява дейността си на 31.12.2006 г. С Решение № 299/19.03.2007 г. на …….. окръжен съд е вписано прекратяване и обявяване в ликвидация на ТПК „……“ – гр. ……. След 01.01.2007 г., съгласно сключен предварителен договор от 06.12.2006 г. с фирма„X“ ООД гр. ……., започва дейност новообразуваното дружество „Y“ ООД . ТПК „….“ – гр. ……. продава на фирма „Y“ ООДописаните в предварителния договор активи: земи, сгради, машини, съоръжения, стопански инвентар, моторни превозни средства, суровини, материали, резервни части, незавършено производство, готова продукция, материални активи водени задбалансово и нематериални активи. Във връзка с това е поставен въпросът след като кооперацията няма печалба от производствена дейност следва ли по ЗКПО да преобразува счетоводния финансов резултат от продажбата на активи и да внася корпоративен данък ?
При така изложената фактическа обстановка съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 158 от ЗКПО, при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на този закон и при спазване изискванията на тази глава, като включително подава следващите се финансови отчети, които се изготвят и представят съгласно счетоводното законодателство.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на този закон при съобразяването със счетоводния принцип за действащо предприятие – приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност – в противен случай при изготвянето на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна счетоводна база.
Безспорно е, че за целите на счетоводната отчетност предприятията, обявени в ликвидация не се считат за действащи предприятия и през периода на ликвидацията следва да прилагат ликвидационна или друга счетоводна база в съответствие с изискванията на СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, но по отношение на данъчното облагане по реда на ЗКПО тези предприятия се приемат за действащи предприятия и следва да изпълняват данъчните си задължения по общия ред на закона, т. е не са налице основания за изключване на печалби и доходи от определени сделки от масата на облагаемата печалба.
В случая ТПК „….“ – гр. …. следва да включи при формиране на финансовия си резултат, който подлежи на облагане по ЗКПО, получените приходи и извършените разходи през този период, реализирани от всички сделки без оглед на това дали са от сделки във връзка с ликвидацията или от извършени текущи стопански сделки. Следователно, когато предприятието е обявено в ликвидация и извършва продажба на имуществото, то трябва да се облага и за резултата от дейността по ликвидацията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
М.. МУРГИНА

Оценете статията

Вашият коментар