Данъчно третиране по ЗКПО на разходи за лек автомобил. Данъчни облекчения по ЗКПО и ЗДЦФЛ.

Изх. № 24-32-324
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗКПО на разходи за лек автомобил. Данъчни облекчения по ЗКПО и ЗДЦФЛ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – … и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-324/08.11.2007 г.), Ви уведомявам следното:
I. По прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане.
1.1. Данъчно третиране на разходи, свързани с експлоатацията на лек автомобил:
Обект на облагане с данък върху разходите /чл. 5, ал. З от ЗКПО/ са разходите, посочени в част четвърта от ЗКПО /чл.1, т. 5/, а съгласно чл.207, ал.1 от същия закон данъчно задължени лица за данъка по чл.204, т. 1 и 3 са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък.
Обект на облагане по реда на ЗКПО е печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; /чл.1, т.2 от ЗКПО/, като на основание чл.5, ал.1 от същия закон печалбите се облагат с корпоративен данък.
В този смисъл отговорът на поставения от Вас въпрос е обвързан с това дали Фондацията осъществява сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. В случай, че това е така, то същата ще дължи и данък върху разходите по чл.204, т. 1 и 3 от ЗКПО, но само върху разходите, които са свързани с извършването на сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем
на движимо и недвижимо имущество.
В конкретния случай това означава, че на облагане с данък върху разходите по чл.204, т.З ще подлежат само разходите, свързани с експлоатация на превозното средство, когато с него се осъществява управленска дейност и тази управленска дейност е свързана с извършването на сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. Разбира се, разходите трябва да са документално обосновани съгласно изискванията на чл.10 от ЗКПО, тъй като в противен случай те биха представлявали непризнати за данъчни цели разходи съгласно чл.26, т.2 от ЗКПО.
Данъчната основа за облагане с данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, се определя по реда на чл.215 от ЗКПО, а на основание чл.216 от същия закон данъчната ставка е в размер 10 на сто.
Идентичен подход е приложим и по отношение на облагането на представителните разходи – юридическите лица с нестопанска цел следва да заплащат данък върху представителните разходи по чл.204, т. 1 от ЗКПО, когато тези разходи са свързани с извършването на сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.
Следва да имате предвид обаче, че по различен начин стои въпросът по отношение на данъка върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО – юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени лица за този данък на основание чл.2, ал.1, т.5, във връзка с чл.207, ал.2 от ЗКПО в качеството им на работодатели по смисъла на § 1, т.27 от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
1.2. Данъчни облекчения по ЗКПО:
Въпросът за данъчните облекчения отново е свързан с това, дали юридическото лице с нестопанска цел подлежи на облагане с корпоративен данък.
В глава двадесет и втора на ЗКПО „Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък“ изрично са изброени данъчните облекчения , които могат да ползват лицата, облагащи се с корпоративен данък.
В запитването не са описани конкретни факти, които обуславят наличието на условия за намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък. Като юридическо лице с нестопанска цел Фондацията може да се възползва от правото на данъчно облекчение за стопанската си дейност при изпълнение на посочените в закона условия.
II. По прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност с 50 и над 50 сто (заб.: съответно с група инвалидност) е предвидено в чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно ал.1 на посочената разпоредба сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява с двойния размер на необлагаемата годишна данъчна основа, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
На основание чл. 23, ал.1 от ЗДДФЛ данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от същия закон, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
За доходи от трудови правоотношения данъчното облекчение може да се ползва както с подаване на годишна данъчна декларация, така и при авансовото и годишното облагане на този вид доходи от работодателя, както следва:
– на основание чл.18, ал.2 от ЗДДФЛ при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения облагаемият доход, начислен за месеца, през който е положен трудът, на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност (заб.: съответно с
група инвалидност) се намалява с двойния размер на необлагаемата месечна данъчна основа, включително месеца на настъпване на неработоспособността и месеца на изтичане срока на валидност на решението;
– съгласно чл.49, ал.4, т.4 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа, определена от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември, се намалява с данъчното облекчение, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Необходимо е да имате предвид, че гореизложеното е в съответствие с редакцията на ЗДДФЛ през настоящата година. За данъчната 2008 г. предстои да бъдат гласувани от Народното събрание изменения и допълнения на данъчните закони, в т.ч. на ЗДДФЛ.
ЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
//

Оценете статията

Вашият коментар