данъчно третиране и деклариране с декларация обр. 6 на дължимия данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху изплатени възнаграждения за положен личен труд от

Изх. № 491/14.02.2013 г.
ЗДДФЛ – § 1, т. 26, б. „и”; чл. 42; чл. 65, ал. 11; чл. 66, ал. 1
КСО – чл. 5, ал. 4, т. 2; чл. 6, ал. 7 и 8
Наредба № Н-8 – чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 2
Относно: данъчно третиране и деклариране с декларация обр. 6 на дължимия данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху изплатени възнаграждения за положен личен труд от собственика на капитала на еднолично търговско дружество
Според изложеното в запитването собственикът на капитала на „………….” ЕООД ще полага личен труд в дружеството във връзка с основната дейност на същото. По този поводсе поставят следните въпроси:
1. Удържаният данък по чл. 42 от ЗДДФЛ от лицето посочва ли се ежемесечно в декларация обр. 6. Кой идентификационен код се използва – БУЛСТАТ или ЕГН? Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) тази декларация в какъв срок се подава?
2. Как се внася данъка – по БУЛСТАТ или по ЕГН?
3. За изплатения доход на собственика на дружеството следва ли да се подаде справка по чл. 73 от ЗДДФЛ?
4. Как се декларират в декларация обр. 6 осигурителните вноски, дължими върху възнаграждението за положен личен труд на собственика на дружеството?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 94/2012 г.) и КСО (обн. ДВ бр.110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 99/2012 г.) изразяваме следното становище:
По приложение на данъчното законодателство:
Работодателите са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, т. 2 от ЗДДФЛ, тъй като са задължени да удържат и внасят данъците върху доходите по трудови правоотношения, подлежащи на облагане по реда на този закон. По смисъла на § 1, т.27 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, “работодател“ е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице. За целите на този закон, в § 1, т.26 от допълнителната разпоредба е регламентирано кои правоотношения са “трудови правоотношения“. Съгласно т. 26, б. „и” от този параграф за целите на данъчното облагане правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружниците в търговски дружества, за полагане на личен труд в същите се приравняват на трудови правоотношения.
Следователно, тези доходи се облагат по реда, предвиден за доходите от трудови правоотношения в ЗДДФЛ, като:
– облагаемият доход и годишната данъчна основа се формират по реда на чл. 24 и 25 от ЗДДФЛ;
– авансовото облагане е по правилата на чл. 42 от ЗДДФЛ.
Предвид гореизложеното доходите, получени за положен личен труд на собственика на капитала на „………..” ЕООД, се считат за доходи от трудови правоотношения, независимо от основанието за възникването им и се облагат по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, определен за доходите, получени от трудови правоотношения. Като данъчно задължено лице дружеството следва да удържа и внася данъците върху доходите по трудови правоотношения, подлежащи на облагане по реда на този закон, в това число и върху дохода за положен труд от собственика на капитала на дружеството.
Считано от 01.01.2013 г. данъкът, който работодателят е задължен да удържа по
чл. 42, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 (чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ).
Нормата на чл. 66, ал. 1 от ЗДДФЛ регламентира, че данъкът по чл. 65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. В платежния документ за вноската на данъка се вписват идентифициращите данни на платеца на дохода – ЕИК (БУЛСТАТ), наименование и адрес
В чл. 73, ал. 1, т.1-4 от ЗДДФЛ са посочени доходите, за които предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи. Доходът от трудови правоотношения не е сред изброените в тази правна норма, поради което същият не следва да се включва в нея.
По приложение на осигурителното законодателство:
На основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходитe (НАП) декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, “Учителския пенсионен фонд“, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (ГВРС) и данък по ЗДДФЛ (Декларация образец № 6).
Декларацията се подава по ред, определен в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, издадена на основание чл. 5, ал. 6 от КСО. Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от тази наредба декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят данните, а когато с декларацията се подават данни само за дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ – в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Предвид цитираните разпоредби относно задължението на дружеството за удържане и внасяне на данъка като платец на дохода по §1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ, при изплащане на възнаграждението на собственика на капитала за положен личен труд в дружеството авансово удържаният данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за същия следва да се включва в ежемесечните декларации образец № 6 в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ. Сумата на дължимия данък се вписва в полетата на точки 16 и 17 от декларацията.
Тъй като собственикът на капитала на „……………” ЕООД упражнява дейност с личен труд в дружеството срещу възнаграждение, същият подлежи на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, съгласночл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, т.е. като самоосигуряващо се лице. Освен авансови месечни осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 7 от КСО е длъжен да прави и годишно изравняване на осигурителния си доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО и съответно при необходимост да довнася осигурителни вноски след приключване на календарната година.
След като на основание §1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ за целите на данъчното облагане правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружниците в търговски дружества, за полагане на личен труд в същите се приравняват на трудови правоотношения, то за 2012 г. доходите от полагане на личен труд от тези лица се посочват с код 10 в Приложение 1 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. При годишно изравняване на осигурителния доход тези доходи се попълват на ред 13, колона 5.2 („Месечен осигурителен доход от трудова дейност като собственик или съдружник в търговско и неперсонифицирано дружество”) от Таблици 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация.
Следва да се има предвид, че дължимите осигурителни вноски се декларират от самоосигуряващите се лица с декларация образец № 6 еднократно по ЕГН до 30 април за предходната календарна година. Те включват както авансовите, така и годишните изравнителните осигурителни вноски.

Оценете статията

Вашият коментар