данъчно третиране на дейностите по проекта МОВЕКО, част от Дунавска програма, финансиран от европейските структурни фондове по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върх

Изх. № 50-00-11
Дата:16.12.2016 год.
ЗКПО, чл. 1, т. 2;
ЗДДС, чл. 3, ал. 1.
ОТНОСНО: данъчно третиране на дейностите по проекта МОВЕКО, част от Дунавска програма, финансиран от европейските структурни фондове по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 50-00-11/01.12.2016 г., в което описвате следната фактическа обстановка:
Дунавска програма е нова програма за програмен период 2014 – 2020 година и принадлежи към програмите за Европейско териториално сътрудничество с междинен координатор Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), което извършва 6-месечни одити на реализираните дейности и изразходваните средства съгласно одобрения бюджет. Програмата обхваща определен регион от ЕС и попада в процедурата на държавна помощ „де минимис“.
Техническият съвет, който управлява Дунавската програма, се намира в Будапеща – Унгария, като чрез него се осигурява 85% финансиране от Европейските структурни фондове, като има и 15% национално съфинансиране от Държавния бюджет и се извършва от МРРБ на основание подписан договор за национално съфинансиране между Сдружение „Българска търговско промишлена палата“ (БТПП) и МРРБ.
Към днешна дата Сдружение БТПП е одобрено за изпълнение на проект МОВЕКО по Дунавската програма. Очаква се подписване на договор с Техническия съвет в Будапеща, като договорът се подписва с лидера на проекта – Търговско промишлената палата (ТПП) на Словения, а ТПП на Словения подписва партньорски споразумения с всички партньори – 15 нестопански организации от Австрия, България, Германия, Словения, Словакия, Унгария, Румъния, Хърватска, Сърбия. Партньорите по проекта са държавни организации, търговски палати, технологични центрове, университети. Очакваната начална дата на стартиране на проекта е 01.01.2017 г., като предполагаемата продължителност на дейностите по него е 30 месеца.
Основните цели на проекта МОВЕКО са:
?Насърчаване развитието на еко-иновациите и развитието на „кръговата икономика“ или по-пълното използване на отпадъчните продукти при нови производства с цел намаляване на екологичните вреди в Дунавски регион;
?Изработване на регионална стратегия за преминаване от линейна към кръгова икономика; по-ефикасно използване на наличните природни ресурси;
?Изработване на 3 регионални плана за действие;
?Взаимстване опита на по-напредналите страни в еко-технологиите като Германия и Австрия.
По проекта ще се извършват следните дейности:
?Създаване на електронна платформа за насърчаване развитието на „кръговата икономика“ – секции;
?Виртуален пазар на еко-технологиите, виртуална изложба на еко-технологии, пътна карта на еко-иновации;
?Организиране на 2 регионални конференции с участието на “стейкхолдери“ за
представяне на резултатите;
?Учредяване на награда за еко-иновации в 3 сектора.
В проектното предложение е записано, че създадените продукти по време на изпълнението на проекта са собственост на всички партньори. Същото ще залегне и в предстоящото партньорско споразумение, което следва да се подпише. В документацията за кандидатстване по проекта изрично е посочено, че дейностите по МОВЕКО имат неикономически характер, т.е. не са стопанска дейност, поради което не следва да се третират като държавна помощ. Резултатите от проекта ще могат да се прехвърлят безвъзмездно и ще бъдат предоставени за публично разположение на всички заинтересовани потребители, независимо от тяхната територия или техния бизнес сектор, като се гарантира справедливо и равно разпределение на конкурентното предимство. Нито един от резултатите по проекта МОВЕКО не може да се използва директно за продажба или промоция на стоки и услуги.
Поставените в запитването въпроси по същество се свеждат до следното:
1. Представляват ли дейностите, извършени от БТПП по проекта МОВЕКО – част от Дунавска програма, стопанска дейност за целите на ЗКПО?
2. Попадат ли тези дейности в обхвата на независима икономическа дейност за целите на ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище:
1. По прилагане на ЗКПО
С оглед статута на БТПП на юридическо лице, което не е търговец, приложение намира разпоредбата на чл. 1, т. 2 от ЗКПО. Същата постановява, че този закон урежда облагането на печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. Тук следва да се има предвид, че изброяването в чл.1, ал.1 от ТЗ е неизчерпателно. Според ал. 3 на чл. 1 от ТЗ за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в чл. 1, ал. 1 от ТЗ (аргумент чл. 1, т. 2, която препраща към чл. 1 от ТЗ, а не само към чл. 1, ал. 1 от същия).
В запитването е посочено, че резултатите от проекта ще могат да се прехвърлят безвъзмездно и ще бъдат предоставени за публично разположение на всички заинтересовани потребители, независимо от тяхната територия или техния бизнес сектор, като се гарантира справедливо и равно разпределение на конкурентното предимство. Нито един от резултатите по проекта МОВЕКО не може да се използва директно за продажба или промоция на стоки и услуги.
От изложеното в запитването се налага изводът, че създадените по проекта МОВЕКО резултати няма да бъдат обект на търговски сделки от страна на БТПП. Поради тази причина дейността на БТПП по проекта МОВЕКО не следва да бъде разглеждана като попадаща в обхвата на чл. 1 от ТЗ, съответно като подлежаща на облагане по реда на ЗКПО.
2. По прилагане на ЗДДС
Данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност от сдруженията, когато се извършва по занятие, системно и е източник на постоянен, регулярен доход. Системността в аспект на независимата икономическа дейност следва да бъде разглеждана с оглед наличието на трайно извършвана от лицето икономическа дейност по независим начин, а не за всяко от проявленията й поотделно.
В този смисъл, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), придобиват статута на данъчно задължени лица на основание чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност, т.е. извършват дейности системно и с цел реализиране на доход.
В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Аналогично на изложеното по-горе относно приложението на ЗКПО, предвид обстоятелството, че резултатите от проекта ще могат да се прехвърлят безвъзмездно, т. е. няма да бъдат предмет на възмездни доставки и ще бъдат предоставени за публично разположение на всички заинтересовани потребители, и че нито един от резултатите по проекта не може да се използва директно за продажба или промоция на стоки и услуги, считам, че в конкретния случай по отношение на дейностите, извършвани от БТПП, свързани с проекта, сдружението няма качество на данъчно задължено лице, съответно дейността не представлява независима икономическа дейност.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за получени от БТПП доставки на стоки и услуги, предназначени за изпълнението на проекта, следва да имат предвид разпоредбите на чл. 68-72 от ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по ЗДДС лице, му е доставил или предстои да му достави.
Предвид изложеното дотук, доколкото дейностите, свързани с използване на вече изградената система, не могат да се квалифицират като независима икономическа дейност, за начисления данък за получени стоки и услуги, предназначени за извършването на тези дейности, право на приспадане на данъчен кредит няма да е налице, по аргумент на противното от чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар