Данъчно третиране и осигуряване във връзка с предоставени от община ……….“ еднократни финансови помощи и награди

Изх. № 08-М-4
Дата:27.04.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 15;
ЗДДФЛ, чл. 16, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 35, т. 6;
ЗДДФЛ, чл. 44а, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 7.
ОТНОСНО: Данъчно третиране и осигуряване във връзка с предоставени от община „……….“ еднократни финансови помощи и награди
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № 08-М-4 от 06.04.2016 г., изразявам следното становище:
В запитването сте посочили, че след решение на общинския съвет община „……..“ има намерение да дава еднократна финансова помощ на социално слаби, болни хора, деца сираци и други изпаднали в нужда. Общината смята още да предоставя парични и предметни награди по различни поводи на физически лица с които не са в трудови правоотношения с общината, като е възможно някои от тези лица да са деца.
В тази връзка, въпросите са свързани с данъчното третиране на посочените доходи, както и дали се дължат задължителни осигурителни вноски върху тях. Освен това, сте поставили въпрос във връзка с реда за изплащане на възнаграждения на съдии, лекари, охрана и други за организирани от общината турнири и състезания.
Предвид така изложената фактическа обстановка и поставените въпроси и с оглед действащата нормативна уредба, Ви уведомявам следното:
По прилагане на данъчното законодателство:
В чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание
чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на същия закон.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗДДФЛ не са облагаеми помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт. Предоставяните от общината еднократни финансови помощи на социално слаби хора, болни хора, деца сираци и други няма да попаднат в обхвата на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗДДФЛ, доколкото не се отпускат на основание на нормативен акт, а се изплащат на базата на решение на общинския съвет. Този доход е от източник, който не е сред изрично посочените в ЗДДФЛ и за него не е предвиден специален ред на облагане в данъчния закон, поради което облагаемият доход следва да се определя по реда на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ.
По отношение на предоставените награди на физически лица, с които общината не е в трудови правоотношения, следва да имате предвид, че паричните и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител (извън обхвата на чл. 13 от ЗДДФЛ), подлежат на облагане по реда на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход е брутната сума на придобитите през данъчната година доходи.
Доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическите лица, които са ги придобили. Годишната данъчна декларация за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.
Следва да имате предвид, че в сила от 01.01.2016 г. паричните доходи, попадащи в обхвата на чл. 35 от ЗДДФЛ, се облагат с авансов данък на основание чл. 44а от ЗДДФЛ, когато платецът им е предприятие или самоосигуряващо се лице.Авансовият данък за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, като данъчната ставка е 10 на сто. Удържаният авансов данък се внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода от физическото лице. Удържаният авансов данък се декларира от платеца на дохода в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) в срока за внасянето на данъка. За документиране на изплатения облагаем доход по чл. 35 от ЗДДФЛ и на удържания авансов данък платецът на дохода издава служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец № 4).
На основание чл. 44а, ал. 3 от ЗДДФЛ, когато получател на паричен доход почл. 35 от ЗДДФЛ е физическо лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, авансов данък се дължи, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. Степента на намалена работоспособност се удостоверява от лицето, придобиващо дохода, с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода.
По прилагане на осигурителното законодателство:
Осигуряването за държавното обществено осигуряване (ДОО) възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по Кодекса за социално осигуряване (КСО) и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до нейното прекратяване (основание чл. 10 от кодекса).
Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.
Това означава, че осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност, придобити в резултат от положения от осигуреното лице труд.
Предвид изложеното, еднократната финансова помощ на социално слаби хора, болни хора, деца сираци и други, както и изплащаните парични и предметни награди от общината, по различен повод на физически лица, с които общината няма сключено правоотношение не са в резултат на упражнена трудова дейност, поради което не възниква задължение за внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
По отношение дължимостта на осигурителни вноски върху изплатени възнаграждения на съдии, лекари, охрана и други за организирани турнири и състезания, необходимо е да се има предвид какъв е вида на съответните правоотношения между общината и тези лица. В зависимост от това какво е правоотношението между страните, задължителните осигурителни вноски се дължат на съответното основание по КСО и Закона за здравното осигуряване.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар