облагане с данък на полуремарке с технически допустима

Изх. № 08-П-16
Дата:13.07.2015 год.
ЗМДТ, чл. 55, ал. 6;
ЗМДТ, чл. 55, ал. 8.
Относно: облагане с данък на полуремарке с технически допустима
максимална маса 39 т и на товарен автомобил
В отговор на поставения от Вас въпрос относно облагане с данък върху превозните средства на товарен автомобил „Ивеко“ и полуремарке „Флигел СДС 350“ Ви уведомявам:
1.Относно товарен автомобил„Ивеко МЛ 75 Е 15“
В свидетелството за регистрация на автомобила – част І, в т.т.D и F 1, като вид на превозното средство е записано „товарен автомобил“ с технически допустима максимална маса 7490 кг. Превозното средство е квалифицирано като „товарен автомобил“, а не влекач. Влекачът е „теглещо превозно средство, което е проектирано и конструирано изключително да тегли ремаркета, различни от полуремаркета“, докато товарният автомобил се определя като „превозно средство, което е проектирано и конструирано изключително или главно за превоз на товари“ /Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средстваи техните ремаркета, в сила от 29.04.2009 г., код ВD/. Товарните автомобили също могат да теглят ремаркета. Тъй като не е определен като „влекач“ и е с технически допустима максимална маса под 12 т, облагането на товарния автомобил не следва да се извършва по реда на чл. 55, ал. 7 ЗМДТ според допустимата максимална маса на състава от превозни средства, а в съответствие с товароносимостта на автомобила – чл. 55, ал. 6 ЗМДТ, за товарен автомобил с до 12 т технически допустима максимална маса.
2.Относно полуремарке„Флигел СДС 350“
Въпросното полуремарке е определено от програмния продукт като „специализирано ремарке за превоз на тежки товари“ и обложено с данък на основание чл. 55, ал. 8 ЗМДТ.
На облагане с данък върху превозните средства подлежат специализираните ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари до 40 т -на основание чл. 55, ал. 8 и над 40 т – на основание чл. 55, ал. 9 ЗМДТ.
Изискванията за квалифицирането на ППС като тежки или извънгабаритни са дадени в Наредба № 11 от 3 юли 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ДВ, бр. 67 от 2007 г./. Тежки ППС или състав от ППС са тези, които имат едновременно:
1. допустима максимална маса, по-голяма от стойностите по чл. 6 от наредбата;
2. натоварване на ос, по-голямо от стойностите по чл. 7 от наредбата.
Въпросът относно определянето на полуремарке „Флигел“ като „специализирано ремарке за превоз на тежки товари“ е от компетентността на сектор „Пътна полиция“ на ОДМВР – гр. …., поради което същият следва да бъде отнесен към тази структура.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/п/
/Г.ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар