Данъчно третиране на авансови вноски, направени през 2011 г. по реда на чл. 84 и чл. 86 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-33-89
Дата:09.06.2012 год.
ЗКПО, чл. 84;
ЗКПО, чл. 86;
ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 8.
Относно: Данъчно третиране на авансови вноски, направени през 2011 г. по реда на чл. 84 и чл. 86 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
По повод Ваше писмено запитване до Директора на Дирекция ОУИ – гр. …., препратено по компетентност и постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № М-…., изразявам следното становище:
Според описаната в запитването Ви фактическа обстановка, на 29.09.2011 г. е починал баща Ви – собственик на ЕТ „….”, а след смъртта му Вие, в качеството Ви на наследник, продължавате дейността на предприятието. Посочили сте също, че на 27.01.2012 г. сте получил удостоверение за вписване в Търговския регистър, но междувременно фирмата не е преустановявала дейност. Един от поставените в запитването Ви въпроси касае данъчното третиране на авансовите вноски, направени през данъчната 2011 г. по реда на чл. 84 и чл. 86 от ЗКПО. По останалите въпроси, свързани с прилагането на данъчното законодателство, поставени в запитването Ви, ще получите отговор от Дирекция ОУИ – гр. ….
Юридическите последици от вписаното поемане на търговското предприятие на починалото лице са, че след датата на вписването всички права, задължения и фактически отношения преминават върху наследника на търговеца, който е поел предприятието като универсален правоприемник по всички правоотношения, включително публично правните, възникнали по отношение на поетото предприятие ЕТ „…”. Предвид разпоредбите на чл. 60, ал. 2 и 4 от Търговския закон, във връзка с чл. 15 от същия закон, може да се направи извод, че поемането на търговското предприятие е способ на придобиване по силата на наследствено-правни отношения. Смяната на собственика е настъпила по силата на универсалното правоприемство, като с поемането на предприятието от конкретния наследник се поемат, както правата, така и задълженията на поетото предприятие на едноличния търговец. В този смисъл е решение на ВАС № 7527/12.07.2007 г., както и решение № 612/28.05.1996г. на ВС.
Задължението за данъци е публично правно задължение, което възниква по силата на закон. В този смисъл, Вие в качеството си на универсален правоприемник на предприятието сте задължен да заплатите публичните задължения на ЕТ „…” за 2011 г.
На основание чл. 43, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), лицата извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително едноличните търговци, правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на ЗКПО. Предвид на това и в съответствие с чл. 83 от ЗКПО, лицата извършват месечни или тримесечни авансови вноски, като такова задължение нямат:
– данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.;
– новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по ТЗ.
Редът за определяне размера на месечните авансови вноски е регламентиран в чл. 84 и 86 от ЗКПО.
Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с данък върху годишната данъчна основа, като на основание чл. 48, ал. 3 от ЗДДФЛ от определения годишен данък се приспада данъкът, авансово внесен през данъчната година. В този смисъл при определянето на годишното данъчно задължение на наследодателя, собственик на ЕТ „…” за 2011 г. следва да се приспадне данъкът, който той авансово е внесъл през данъчната година по реда на чл. 84 и 86 от ЗКПО. В случай, че авансовите вноски са по-високи по размер от дължимия годишен данък, разликата подлежи на възстановяване/прихващане на наследниците, а в конкретния случай на Вас в качеството Ви на универсален правоприемник.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Осигурителен режим на самоосигуряваща се майка (ЕТ) при излизане в отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Необходимост от назначаване на прокурист с оглед изплащане на парично

ОТНОСНО:Осигурителен режим на самоосигуряваща се майка (ЕТ) при излизане в отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Необходимост от назначаване на

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с чл. 30а, ал. 2 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (НДКЧ)

Изх. № 04-11-15Дата: 20.11.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 5; КСО, чл. 6, ал. 2. ОТНОСНО: прилагането на Закона за данъците върху доходите

държавното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност

Изх.№04-19-609Дата: 29.08.2012 год.НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 5, т. 2 Относно: държавното обществено осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност Във връзка с писмо,

fetere