постъпило писмо от Счетоводна къща …………….. ЕООД

Изх. № 24-33-81/07
Дата: 05.06.2008 год.
Наредба Н-18, чл. 3
относно: постъпило писмо от Счетоводна къща “……………..“ ЕООД
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-81/19.02.2007 г.,Ви уведомява следното:
В писмото Ви не е описана изчерпателно конкретната фактическа ситуация. Предвид непълно изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
На основание влезлия в сила от 01.01.2007 г. нов Закон за данък върху добавената стойност, беше издадена Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. която отмени действащата до 31.12.2006 г. Наредба № 4 от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти. Наредба № Н-18/2006 г. определя редът и начинът за издаване на фискални касови бележки за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Съгласно чл. З от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път. Независимо от документирането с първичен счетоводен документ при извършване на плащането задължително се издава фискална касова бележка отразяваща стойността на платената от клиента сума.
1. По отношение на въпрос 1 и З
Задължените лица, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1. група “А“ – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2.група “Б“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху
добавената стойност;
3.група “В“ – за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на
течни горива;
4.група “Г“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % данък
върху добавената стойност.
Алинея 3 на чл. 27 от наредбата регламентира, задължението да се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
1.отнасящи се към данъчна група А;
2.с фиксирани цени в нормативен акт;
3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за
измерванията средства за измерване на разход.
Одобрените и разрешени за разпространение в България фискални устройства осигуряват самостоятелни натрупващи регистри за асортименти, департаменти и данъчни групи, като при отчет на департаменти и асортименти се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите (съгласно техническите изисквания на приложение № 2, раздел I, т.9). Тези фискални устройства позволяват програмиране на редица параметри, като наименования и цени на стоки и услуги, групирането им по различни признаци, програмиране на видове плащания и др. Това дава възможност на задълженото лице да конфигурира устройството си в съответствие с организацията и дейността на конкретния търговски обект.
2. По отношение на въпрос 2
Условията и реда за извършване на обществени вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи се уреждат от Закона за автомобилните превози (обн. ДВ. бр.82/1999г., … поел. изм. ДВ. бр.109/2007г.).
По отношение на вида на билетите, използвани при извършване на обществени вътрешни и международни превози е приложима разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, съгласно която за превози се използват един от двата вида билети:
-по образец, съгласно заповед на министъра на транспорта и съобщенията и
министъра на финансите;
-издадени от фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 на министъра на
финансите от 13.12.2006 г.
В тази връзка е дадена възможност за превозвачите на пътници, документирането на услугата да става по един от двата начина, които са в съответствие с действащото законодателство.
При положение, че ЕТ е комисионер при продажбата на билети, следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 29 от наредбата, в зависимост от това чрез фискално устройство на доверителя или чрез фискално устройство на задълженото по чл. З от Наредба № Н-18/2006 г. лице се регистрират продажбите. Реда за регистриране на тези продажбите е регламентиран в чл. 29 от Наредба № Н-18/2006 г.
Когато лицето по чл. З от Наредба № Н-18/2006 г. извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице чрез ФУ на доверителя , продажбите се регистрират по общия ред.
Когато лицето по чл. З от Наредба № Н-18/2006 г. извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице чрез ФУ на лицето по чл. З, ФУ следва да се програмира така, че продажбите
на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя. В дневния финансов отчет на лицето по чл. З от Наредба № Н-18/2006 г. ще се отпечатва оборотът на всеки доверител. В книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. З от Наредба № Н-18/2006 г. ще сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители.
3. По отношение на въпрос 4 и 5
В съответствие с т. 3.4.2 от Процедура ДОМ – 1 “Изготвяне на отговори на запитвания“, по отношение на поставените под № 4 и № 5 въпроси, писмото Ви бе изпратено по компетентност в Дирекция „Данъчна политика“ при , която с Изх. № 16-12-19/23.04.2008 г. е изразила становище, копие на което Ви изпращам
Приложение: съгласно текста
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »