Данъчно третиране на авторските възнаграждения

Изх. № 24-34-722
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на авторските възнаграждения
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – София и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-722), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, Институтът по механика – БАН има сключени договори по Шестата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, допринасяща за създаването на Европейско научноизследователско пространство и за иновации. Основната тема на договорите са научни разработки и в тази връзка изплащате на участници в тях възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
Относно наличието на авторски права на участниците в разработките становището по компетентност е това на Министерство на културата, което също е адресат на Вашето запитване.
Тъй като в Шестата рамкова програма на Европейската общност не е предвидено друго, възнагражденията на участниците в разработките подлежат на облагане по реда, предвиден в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Следователно, облагаемият доход на авторите (местни физически лица), придобит по извънтрудови правоотношения, се формира, като възнагражденията се намаляват със 70 на сто разходи за дейността както за целите на авансовото, така и за целите на годишното облагане. Наличието на научни степени няма отношение към данъчното третиране на възнагражденията, които изплащате на авторите.
//

Оценете статията

Вашият коментар