ЗДДС, чл.117,ЗДДС, чл.113

Изх. № 24-34-704
Дата: 23.10.2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
Уважаеми господин
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № /14.08.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно чл. 113 от Закона за данък върху добавената стойност /в сила от 01.01.2007 г./ всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставките се документират с протокол по чл. 117 от ЗДДС. В ал. З на чл. 113 е посочено и в кои случаи може да не се издава фактура. С изключение на случаите по чл. 113, ал. З от закона фактура и известие към фактура се издава независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.
Съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г. издаваните фактури от данъчно-задължени лица – доставчици, следва да отговарят на изискванията на този закон. По съдържание фактурата задължително следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС. Фактурите и известията към тях издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, трябва да отговарят и на изискванията на чл. 78 от ппзддс.
Закона за данък върху добавената стойност не съдържа разпоредби в които да е определен гратисен период за данъчно задължените лица да издават фактури, които да не отговарят на изискванията посочени в чл. 114 от ЗДДС.
Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи, съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС се анулират и се издават нови. Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1.основанието за анулирането;
2.номера и датата на документа, който се анулира;
3.номера и датата на издадения нов документ;
4.подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен справилника за прилагане на закона.
//

Оценете статията

Вашият коментар