данъчно третиране на дарения на стоки, при придобиването на които не е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит

Изх. № 24-34-140……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране на дарения на стоки, при придобиването на които не е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит
Уважаеми господин ……..,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-140/26.06.2007 г.Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването организацията е определена да изпълнява различни форми на техническо сътрудничество съгласно Споразумение между правителството на Република България и Япония. За нуждите на дейността си закупувате в страната и от внос техника, офис оборудване, леки автомобили и др.подобни артикули. На основание на Споразумението при покупката на тези стоки сте освободени от заплащане на ДДС. Имате желание да дарите закупените от Вас стоки на държавни и обществени организации, читалища, спорни дружества, учебни и болнични заведения.
Въпросът Ви е: При извършването на даренията какви задължения биха възникнали за Вас, свързани със З ДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл.2, т.1 от З ДДС определя, че с данък се облага всяка възмездна доставка на стока или услуга. За да бъдат облагаеми с ДДС доставките на стоки или услуги трябва да бъдат възмездни.
Извън предметния обхват на закона са безвъзмездните доставки. Съществуват обаче случаи на доставки, приравнени на възмездни, които попадат в предметния обхват на закона и подлежат на облаган с данък върху добавената стойност.
По силата на §1, т. 8 от ДР на ЗДДС за безвъзмездни доставки се считат доставките по които няма възнаграждение, както и сделки при които стойността на даденото многократно надхвърля полученото.
Случаите при които е налице доставка на стока, приравнена на възмездна са уредени в разпоредбата на чл.6, ал.З от ЗДДС. Такава доставка е безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стока на трети лица, когато при придобиването, производството или вноса й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.
Дарението на стоки е безвъзмездна доставка, но за целите на ЗДДС, когато е ползван данъчен кредит при придобиването на стоката – предмет на дарението, то в този случай дарението се приравнява на възмездна доставка.
Съгласно чл. 27, ал.1, т.1 от ЗДДС при доставка на стоки по чл. 6, ал. З и чл.7, ал.4 данъчната основа на доставката не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена – от данъчната основа при вноса.
Съгласно чл.117, ал.1, т.З от ЗДЦС протокол задължително се издава от регистрираното лице доставчик в случаите на доставки по чл.6, ал.З от закона. Начисляването на данъка се извършва с протокола по чл. 117, като основание за начисляване на ДДС се посочва чл.6, ал.З, т.2 от ЗДДС. Издадения протокол се включва в Дневника за продажби.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
//’

Оценете статията

Вашият коментар