Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите

Изх. № 24-34-154
Дата: 08.11.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 22а
Относно: Прилагане на чл. 22а от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица
В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-154/08.09.2010 г.). Ви уведомявам следното:
В съответствие със съдържанието на ксерокопията на документите, приложени към запитването Ви, г-н ………….. е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2009 г., в която е попълнил Таблица 5 (Данъчно облекчение за млади семейства) и съответно – ред 6.6 и 6.7 в Таблица 6 и ред 7 в Част IV от декларацията. Вписаната сума е сборът от лихвените плащания, направени през 2009 г. по договор за банков кредит, сключен от г-н ……. и съпругата му. Към датата на сключване на договора (11.02.2005 г.) кредитополучателите не са навършили 35-годишна възраст. Съгласно клаузите на договора, банката приема да извършва разплащания при условията на овърдрафт по разплащателната сметка при максимално допустим размер на дебитното салдо 21 000 евро за закупуване на описан в договора недвижим имот (апартамент). Разрешеният кредит може да се ползва след подписването на договора и предоставянето от кредитополучателите на договорените обезпечения За обезпечаване на срочното погасяване на предоставения кредит банката приема първа по ред законна ипотека върху описания в договора недвижим имот. Това обстоятелство, както и обстоятелството, че ипотекираният недвижим имот е единствено жилище за семейството, се удостоверява със справките, издадени от Служба по вписванията – …. Крайният срок на разплащанията при условията на овърдрафт е до 17.02.2010 г. В съответствие с предварителния ориентировъчен погасителен план, първата падежна дата за погасяване на главницата и дължимата лихва е 18.03.2010 г.
С оглед така установената фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище относно наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за млади семейства:
По силата на чл. 22а от ЗДДФЛ (в редакцията на закона, действаща през 2009 г.), сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните условия:
-договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
-данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;
– ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната
година
Съгласно чл. 23, т. 5 от ЗДДФЛ (също в редакцията на закона, действаща през 2009 г.). данъчното облекчение се ползва е подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилагат копия на: свидетелството за сключен граждански брак, справка за имотното състояние на кредитоискателите, договор за ипотечен кредит, погасителен план, заверен от банката кредитозаемател и документи, удостоверяващи направените вноски.
Предвид гореизложеното, считаме, че фактическият състав на цитираните разпоредби е изпълнен и лицето има право да ползва данъчното облекчение за млади семейства, тъй като:
– договорът за банков кредит е договор за ипотечен кредит (кредитът е обезпечен с ипотека върху недвижим имот):
-към датата на сключване на договора кредитополучателите имат сключен граждански брак и не се навършили 35-годишна възраст:
-ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година:
-къмгодишната данъчна декларация са приложени копия на необходимите
документи.
Специфичното в конкретния случай е, че погасителният план за 2009 г. не е
приложение към договора, тъй като поради начина на ползване и погасяване на кредита,
правилата за определянето на лихвените плащания за този период са залегнали като
клаузи в самия договор (до закриване на овърдрафта лихвата се начислява в последния
работен ден на всеки месец върху общия размер на усвоените средства – при годишна
лихва в размер на годишния EURIBOR, увеличен с надбавка от 5,719 пункта), а размерът на дължимите лихви е отразен в месечните извлечения от разплащателната сметка, обслужваща кредита.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар