определяне на данъчна основа на доставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-34-138
Дата: 07.10.2010 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 3
Относно: определяне на данъчна основа на доставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-138/09.08.2010г. сте изложили следната фактическа обстановка:
В запитването е посочено, че дружеството има сключен договор сза предоставяне на консултантски услуги (договор от 11.01.20 Юг с предмет “Обучение и консултация, фаза 2“ – проект по Цел 4, мярка 1, дейност 4_2, ГИП 2009 на Инструмента Шенген). Цената на договора включва хонорари на експертите за изпълнение на дейностите по договора и други (непредвидени) разходи, които съгласно техническата спецификация включват: дневни, пътни и квартирни на експертите на получателя по услугата – Министерство на вътрешните работи.
В качеството си на изпълнител по договора, дружеството е извършило непредвидени разходи (закупуване на самолетни билети, заплащане на хотелско настаняване и изплащане на дневни) на служители на Министерство на вътрешните работи. За посочените разходи дружеството притежава документи, в които няма начислен данък върху добавената стойност, на основание чл.140 от ЗДДС.
Съгласно условията на договора,заплаща на дружеството действително изразходваната сума, за което дружеството е задължено да издаде данъчна фактура.
Въпросът Ви е:
Дружеството Ви следва ли да обложи с данък върху добавената стойност горепосочените други (непредвидени) разходи при издаване на данъчна фактура към ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с
доставката, от получателя или от друго лице. Така определената данъчна основа, съгласно чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката. От изложената в запитването Ви фактическа обстановка може да се направи извода, че направените други (непредвидени) разходи са част от разходите, извършени във връзка с предоставената от дружеството Ви доставка на услуга по горепосочения договор, т.е тези разходи са пряко свързани с извършената доставка. Предвид гореизложеното дружеството Ви в качеството си на доставчик по тази доставка следва да увеличи данъчната й основа с разходите за самолетни билети, хотелско настаняване и дневни. Документирането на разходите, с които се увеличава данъчната основа на доставката следва да се извърши с дебитно известие по реда и условията на чл. 116 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар