Данъчно третиране на дейността по предоставяне на концесия на обект – публична общинска собственост по Закона за данъка върху добавената стойност.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността по предоставяне на концесия на обект – публична общинска собственост по Закона за данъка върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Общината е регистрирана по ЗДДС. Има сключен договор за концесия на минерална вода, която е публична общинска собственост.
Зададен е следния въпрос: Дължи ли се ДДС върху концесионното възнаграждение при сключен договор за концесия на минерална вода, която е публична общинска собственост?
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме принципно становище:
Същността на концесията като право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставено от концедент на търговец – концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес между концедента и концесионера, я поставя под хипотезата на разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС. Тези дейности по своя характер представляват икономическа дейност.
От друга страна в изречение второ на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС е посочено, че независима икономическа дейност е експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Експлоатирането на имуществото при концесиите се извършва с цел задоволяване на определени обществени потребности, а не с цел реализиране на редовен доход. Поради това учредяването на концесии попада извън обхвата на понятието “независима икономическа дейност“ по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. Макар то да не попада под хипотезата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС, следва да се отчете и факта, че не е включено и в изричното изброяване на чл. 3, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чрез което са определени облагаемите доставки, извършвани срещу възнаграждение от държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт.
Учредяването на концесия не е “независима икономическа дейност“, дори и в случай, че за предоставеното право на експлоатация на обекта на концесията може да се предвиди задължение на концесионера да извършва към концедента концесионно плащане. Тази дейност не попада и в хипотезата на чл. 3, ал. 5, т. 2 от ЗДДС предвид обстоятелството, че доколкото предоставянето на концесия на обекти имат за предмет имоти и вещи, определени със закон като изключителна публична държавна собственост, публична държавна и публична общинска собственост, или такива, предназначени за трайно задоволяване на общински потребности определени, по съответния законов ред, то същите не могат да доведат до нарушаване на конкуренцията.
Предвид гореизложеното, за полученото концедентно плащане не се дължи ДДС.
В този смисъл е и писмо № 04-19-303/21.02.2008 г. на Изпълнителния директор на НАП относно данъчното третиране по ЗДДС на предоставянето на концесии върху обекти – публична общинска собственост, което приложено Ви изпращаме.
Приложение: Съгласно текста.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »