определяне на облагаем оборот по смисъла на чл.9б, ал.1 и ал.З от ЗДДС

Изх. № 24-32-215
Дата: .…………… .2007 г.
относно: определяне на облагаем оборот по смисъла на чл.9б, ал.1 и ал.З от ЗДДС
Уважаеми господин ……..,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-215/15.06.2007 г..Ви уведомява следното:
Лечебно заведение продава поземлен имот и реализира приход в размер на 105 800 лв. Основните приходи, отчитани от дружеството са от извършване на лечебна дейност.
Поставен е въпрос необходимо ли е регистриране по ЗДДС след получаване на прихода от продажбата па имота, който не е свързан с основната дейност на лечебното заведение.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, на основание чл.10 ал.1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл.96. ал. 1 от ЗДДС. всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. При определяне на облагаемия оборот се включват:
-облагаемите доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
-доставки на финансови услуги по чл. 46;
-доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
По силата на чл.96. ал.З от закона, в облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуга, когато не са свързани с основната дейност на лицето, както и доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето. Не се включват и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя.
При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката съгласно чл.96, ал.6 от ЗДДС.
Разпоредбата па чл.12. ал.1 от ЗДДС указва, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице по този закон и с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен случаите, в които този закон предвижда друго. В глава четвърта от ЗДДС са изброени доставките на стоки и услуги, които са
1
освободени и стойността на същите на участва в определяне на облагаемия оборот за целите на регистрацията по закона.
Съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС. освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя. По смисъла на чл.45. ал.5. т. 1 от закона, не е освободена доставка прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
В конкретния случай, ако обекта на доставката е УПИ по смисъла на ЗУТ, доставката е облагаема съгласно разпоредбите на чл.45. ал.5. т. 1 от ЗДДС. В допълнение следва да се има предвид, че оборотите от продажбата на дълготраен материален актив, използван в дейността на лицето не се включва в облагаемия оборот за задължителна регистрация по силата на чл.96. ал.З от ЗДДС.
Във тази връзка следва да се има предвид общото становище на Изпълнителният Директор на НАП – № 04-19-1012/ 17.12. 2007 г. . копие от което ви изпращам приложено.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар