данъчно третиране на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма развитие на човешките ресурси в аспект на ЗДДС

Изх. №24-33-138
Дата: 16.03.2009 год.
ЗДДС, чл. 3, ал. 2;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2;
ЗДДС, чл. 113, ал. 1;
ДР на ЗДДС, пар. 1, т. 15.
Относно: данъчно третиране на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “развитие на човешките ресурси“ в аспект на ЗДДС
Във Ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-138 от 09.10.2008г. от 21.11.2008г. и от 11.02.2009г. е изложено следното:
………………………………………………..е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност. В обхвата на общественополезната му дейност се включва социална дейност по обслужване на домакинствата. В качеството си на партньор на Общини К и С, ………… участва в договори за финансиране на проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.“. Проектът е с дейности – предоставяне на услугата „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Със средствата по проекта се финансират разходите, свързани с изпълнение на проектните дейности. Средствата се получават от бенефициента (Общината), като след това се превеждат на….. .Направените разходи от партньорите по изпълнението на проекта са допустими по идентичен начин, както и разходите, направени от бенефициента на финансовото помощ от ЕСФ.
Въпросът Ви е: При трансфера на средства от бенефициента /Общината/ към партньора /……… / за рефинансиране на разходите, извършени от партньора, трябва ли да се начисли данък върху добавената стойност върху сумата или това е освободена доставка по чл. 40 от ЗДДС? Следва ли в случая да се издава фактура от партньора към бенефициента във връзка с преведените средства за рефинансиране на разходите?
Предвид изложена фактическата обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Видно от изложеното в запитването и приложения към него Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма, същият е сключен между Агенцията за социално подпомагане и Община К.…….. фигурира в договора като партньор, видно от чл.6 на договора. В допълнително представения от Агенцията Договор за партньорство е видно, че във връзка с осъществяването на съответния проект, предвид договорите, Общината и ……… си
партнират, катоработят съвместно,разпределяйкисизадължениятапоизпълнениетона проектните дейности, при еднакви правила за допустимост на разходите.
Предвид изложеното, считаме че в случая извършваната дейност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.“, по Проект с дейности – предоставяне на услугата „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ не представлява за …….. независима икономическа дейност, а общественополезна дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност. Поради това същата е извън обхвата на ЗДДС, съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. В случая не са налице доставки на услуги от ………. към Общината, а взаимоотношения от партньорски характер за осъществяване на социални функции. Обстоятелството, че финансирането на тази дейност се извършва чрез Общината, не променя характера на взаимоотношенията между страните – партньорски, а не взаимоотношения между доставчик и получател, съответно възложител – изпълнител на услуга.
Финансирането на разходите е извън обхвата на ЗДДС и по аргумент от разпоредбата на чл. 26. ал. 3, т. 2 от ЗДДС, тъй като е налице финансиране, което не е пряко свързано с доставка по смисъла на параграф 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. Съгласно т. 15 от § 1 от ДР на ЗДДС, изречение второ, не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Предвид факта, че превеждането на средства от бенефициента на партньора е свързано с покриване на разходи във връзка със съответния проект, а не с доставки, считаме, че не възниква и задължение за издаване на фактури. Това е така, тъй като по смисъла на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, задължение за издаване на фактура възниква само за документиране на извършена доставка или за авансово плащане по доставка.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар