Данъчно третиране на доходи от наем, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лице

Изх. № 24-34-759
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лице
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – София и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-759/20.09.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Считано от 1 януари 2007 г., доходите от наем, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лице, се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ). Независимо от факта на присъединяването на България към ЕС, качеството „местно лице“ за данъчни цели се определя на основание приложимия национален данъчен закон (чл. 4 от ЗДДФЛ) и действащата СИДДО с Австрия (чл. 1 от спогодбата).
Съгласно чл.37 и чл.46 от ЗДДФЛ доходите от наем, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лице, се облагат с окончателен данък в размер на 10 на сто, който се определя върху брутната сума на наема. СИДДО с Австрия не предвижда данъчни облекчения за този вид доход. Член 14 от спогодбата регламентира облагане на доходите от използване на недвижимо имущество в държавата, където е разположено това имущество.
В случаите, когато наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице, задължено да удържа и внася данък е предприятието или самоосигуряващото се лице -платец на дохода. На основание чл.55 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателния данък за начислени доходи на чуждестранни физически лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец. Образецът на данъчната декларация е утвърден със Заповед № ЗМФ -1829/27.12.2006 г. и е обнародван в бр.2 на „Държавен вестник“ от 09.01.2007 г.
В случаите, когато наемателят не е предприятие или самоосигуряващо се лице, окончателният данък се внася от лицето, придобило дохода, до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Дължимият данък от чуждестранно лице, получаващо наема чрез пълномощник с постоянен адрес в България, се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на пълномощника. В същата териториална дирекция пълномощникът следва да подаде и данъчната декларация по чл.55 от ЗДЦФЛ. Декларацията се подава в срока за внасяне на данъка.
На основание чл.58 от ЗДЦФЛ удостоверение за платен по реда на този закон данък от чуждестранно физическо лице се издава по искане на лицето. Искането се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е подадена данъчната декларация по чл.55, т.е. данъчната декларация от платеца на дохода, удържал окончателния данък.
Без оглед гореизложеното, необходимо е да имате предвид, че, съгласно чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбите на чл.З, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте длъжни да посочвате Вашата идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването Ви.
//

Оценете статията

Вашият коментар