осигуряване на съдружник в неперсонифицирано дружество

Изх. № 24-34-74
Дата:22.05.2008 год.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1;
ЗЗО, чл. 40, ал. 2;
ЗЗО, чл. 40, ал. 3.
ОТНОСНО: осигуряване на съдружник в неперсонифицирано дружество
Във връзка със запитването Ви, заведено вна НАП с вх. № 24-34-74/21.03.2008 г., отговаряме следното:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО от януари 2007 г. физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. Осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за съответната година. Същите определят окончателен размер на месечния осигурителния доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски и е в размерите за фонд „Пенсии“, в срока на подаване на декларацията.
В Закона за здравното осигуряване не е предвиден изричен ред, по който се извършва здравното осигуряване на членовете на неперсонифицираните дружества. В случай, че не са осигурени на друго основание по чл. 40, ал. 1, 2 и 3, здравното им осигуряване се провежда по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО – месечно авансово върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО. Тези лица извършват и годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация.
На основание изложеното в случай, че избрания осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, за:
– ДОО и ДЗПО в УПФ е равен на минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за съответната година;
– ЗО -половинатаотминималнияосигурителендоходза самооси- гуряващите се лица, за съответната година,
следва да имате предвид, че доходът, попълнен в колона 4 на Таблица 1 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, ще бъде различен от този, попълнен в колона 4 на Таблица 2 от същата Справка.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *