Данъчно третиране на доходи от продажба на недвижим имот

Изх. № 24-34-449
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от продажба на недвижим имот
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………….,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ и препратено по компетентност в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № …………… г.), Ви уведомявам следното:
Съгласно разпоредбата на чл.13, ал.1, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), не се облагат доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
– един недвижим имот, независимо от датата на придобиване на имота (буква “a”);
– до два недвижими имота, ако между датата на придобиването и датата на
продажбата или замяната са изминали повече от 5 години (буква „б“).
Видно от изложеното в запитването Ви, предстои да извършите продажба на недвижим имот (магазин), придобит през 2001 г., и тази продажба ще е първата продажба на недвижим имот, осъществена от Вас през настоящата година. При така описаната фактическа обстановка доходите от продажбата няма да подлежат на облагане с данък, тъй като ще са изпълнени условията, установени в разпоредбата на чл.13, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗДДФЛ. Необходимо е и уточнението, че по аргумент от чл.50 и чл.52 от ЗДДФЛ тези необлагаеми доходи не се декларират в годишната данъчна декларация.
//

Оценете статията

Вашият коментар