Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.

Изх. № 24-34-468 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Въпроси,свързанис прилаганетона данъчното иосигурителното законодателство.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН
В отговор на Ваши писма, постъпили вна Националната агенция за приходите и заведени с вх. № /15.05.2007 г. и === от 22.05.2007г., изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:
1. Относно изчисляване на размера на данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Размерът на данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е регламентиран в разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 19, ал. 1 от закона сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Цитираната разпоредба има отношение към определянето на общата годишна данъчна основа, като в нея изрично е уточнено, че годишният размер на данъчното облекчение се определя на база сумата от годишните данъчни основи.
На основание чл. 19. ал. 2 от ЗДДФЛ. облагаемият доход, начислен за месеца, през който е положен трудът, за доходите от трудови правоотношения, се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата, както и с внесените през
месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата. В този смисъл, изчисленията за месечния размер на облекчението следва да се правят на база облагаемият доход, начислен за съответния месец. Това намаление се прилага на основание чл. 42, ал. 2, т. З от ЗДДФЛ, във връзка с определянето на месечната данъчна основа и авансовото удържане на данъка за доходите от трудови правоотношения.
2. Относно изчисляването на облагаемия доход и месечната данъчна основа
за доходите от трудови правоотношения и попълването на полетата за облагаем
доход в декларация образец 1.
Облагаем доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ (чл. 19, ал.1 от ЗДДФЛ).
Във връзка с авансовото удържане на данъка за доходите от трудови правоотношения, на основание чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, начислен от работодателя за съответния месец, се намалява с:
•Удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за
сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване
(КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
•Данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 от
ЗДДФЛ;
•Данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, когато сумите са удържани
от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
Във връзка с прилагането на Наредба №Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ. бр. 1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г.), имайте предвид следното: Когато работодателят е подал информация за облагаемия доход, начислен на лицето за конкретния месец (т. 31 от декларация образец 1), както е в описания от Вас случай, но впоследствие бъде представен болничен лист или лицето излезе в неплатен отпуск е необходимо работодателят да подаде декларация образец 1 с код Корекция, в която да отрази действителния (коригирания) размер на облагаемия доход, начислен за съответния (предходен) месец. В случай, че лицето продължава да отсъства и през следващия месец и реално облагаем доход за същия не му е начислен, в т. 31 от декларация образец 1 работодателят ще попълни „нула“.
По отношение на определянето на месечното нетно възнаграждение по смисъла на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, компетентна институция е Националния осигурителен институт.
3. Относно чл.7, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване.
Работещите без трудово правоотношение подлежат на задължително осигуряване по реда на чл. 4. ал. 3. т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ при получено възнаграждение изрично е упоменато в разпоредбата/.
Осигурителните рискове, за които се осигуряват, са: инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Осигурителите внасят осигурителните вноски до 10-о число на месеца, следващ този, за който се дължат /чл. 7, ал. 6 от КСО/. Следва да се има предвид, че осигурителните вноски се внасят само върху изплатените възнаграждения, в този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. З и чл. 7, ал. З от КСО за внасяне на вноските върху начислени и неизплатени възнаграждения.
//

Оценете статията

Вашият коментар