данъчно третиране по реда на ЗДДС на посреднически услуги, свързани с недвижим имот.

Изх. №24-34-924
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на ЗДДС напосреднически услуги, свързани с недвижим имот.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр….., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-924 от 19. 12. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Търговско дружество със седалище и адрес на управление в страната, регистрирано по ЗДДС, извършва посреднически услуги, свързани с покупко-продажбата или наемането на недвижими имоти с местонахождението на територията на РБългария на местни и чуждестранни лица.
Въпросите, които поставяте са свързани с прилагането на чл. 21, ал. 2, т. 1 и ал. З от ЗДДС по отношение на осъществяваните доставки на посреднически услуги, свързани с недвижим имот.
Съгласно чл. 21, ал. 2, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимия имот, включително при:
– експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
– услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с
недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
Видно от цитираната разпоредба, законът изрично регламентира, че доставката на услуги /включително посреднически/, свързани с недвижими имоти са с място на изпълнение там, където се намира имотът.
Предвид това, и доколкото в запитването е посочено, че се касае за недвижими имоти, които се намират на територията наРБългария, то мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с тези недвижими имоти ще бъде на територията на
1
страната. На основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрираното по този закон лице – доставчик по облагаема доставка.
Относно въпросът, който задавате за прилагането на чл. 21, ал. З от ЗДДС по отношение на посреднически услуги свързани с недвижими имоти, необходимо е да имате предвид следното:
Съгласно чл. 21 ал. З от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата,къдетое установен доставчикът;
2. доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. З, т. 2 от ЗДДС.
Следователно чл. 21, ал. З от ЗДДС се прилага, в случаите когато кумулативно са изпълнени условията, съдържащи се в разпоредбата, т. е. получателя на услугата е лице, попадащо в хипотезите на т. 1 от същата разпоредба и доставяните услуги са сред изброените в т. 2 от същата разпоредба. Услугите, свързани с недвижим имот не са сред посочените в чл. 21, ал. З, т. 2 от ЗДДС и в този смисъл разпоредбата не следва да се прилага в случаите, когато са налице доставки на посреднически услуги свързани с недвижими имоти, които се намират на територията на страната.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, присъдено на лице с намалена работоспособнос

Изх. № М-92-00-866Дата:05.10.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 18;ЗДДФЛ, чл. 42;ЗДДФЛ, чл. 49. ОТНОСНО: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с

териториална компетентност на органите по приходите в случай на промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, след издаване на заповед за възлагане на ревизия (ЗВР).

Изх. № М-24-36-59Дата:08.12.2017 год. ДОПК, чл. 7, ал. 1; ДОПК, чл. 7, ал. 4; ДОПК, чл. 8; ДОПК, чл. 112; ДОПК, чл. 114.ОТНОСНО: териториална компетентност

необходими документи за коригиране на здравно осигурителния статус на български граждани, осигурени в държава-членка на Европейския съюз

2_457/ 29.03.2011 г.ЗЗО – чл.33, ал.2ОТНОСНО: необходими документи за коригиране на здравно осигурителния статус на български граждани, осигурени в държава-членка на Европейския съюз Съгласно изложената

ЗДДФЛ, чл.18

2_729/20.06.2011ЗДДФЛ, чл.18Отправили сте писмено запитване да ТД на НАП-……….., препратено по компетентност до Дирекция „ОУИ”-…., вх.№…………2011г., свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на

Отговор на писмено запитване на Дирекция ОУИ- гр.Пловдив, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Републик

Изх. № 24-33-424Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване на Дирекция „ОУИ“- гр.Пловдив, касаещо прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В