Данъчно третиране на доходи, получени през 2003 г., от продажбата на компенсаторни записи, придобити по реда на Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти.

Изх. № 94-К-53
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Данъчно третиране на доходи, получени през 2003 г., от продажбата на компенсаторни записи, придобити по реда на Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти.
Уважаеми господин …………….,
По повод Ваше писмо, постъпило в Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 94-К-53/04.05.2007 г., Ви уведомявам за следното:
По смисъла на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ), както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд са компенсаторни инструменти. Компенсаторните инструменти са безналични и поименни. Издаването, сделките и плащанията с тях се регистрират в Централния депозитар. По своята правна същност, компенсаторните инструменти представляват документи, материализиращи права /вземания/, които могат да се прехвърлят без ограничения.
Във връзка с доходите, получени от физическите лица през 2003 г., приложимият данъчен закон е Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) – отм. ДВ, бр.95/2006 г. В него изрично е уточнено, че облагаемият доход на физическото лице не включва, необлагаемите по този закон доходи, както и доходите, освободени от облагане по силата на други закони (чл. 14, т. 1 и 2 от ЗОДФЛ). Доходите, които са освободени от облагане по силата на ЗОДФЛ са изброени в нормите на чл. 12 и чл. 19, ал. 2 от същия.
На основание чл. 12, ал. 2 от ЗОДФЛ, не се смята за доход и съответно не подлежи на облагане полученото при продажба или замяна на реституирано имущество. Към тази категория доходи се отнасят и доходите на физически лица от продажба или замяна на компенсаторни инструменти, придобити по реда на горе цитираните реституционни закони. В този смисъл е и упоменатата от Вас разпоредба на чл. 6. ал. 1 от ЗОСОИ, спорел която обезщетенията по този закон, в това число
компенсаторните или жилищните компенсаторни записи, както и полученото от сделките с тях не е доход и не подлежи на облагане.
Предвид цитираните разпоредби, не се облагат с данък, както обезщетенията получени от правоимащите лица, по предвидения в законодателството ред, под формата на компенсаторни инструменти, така и доходите на същите лица, получени в резултат от осъществени прехвърлителни сделки с тях.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *