НАРЕДБА Н-18, чл.27, aл. 1, т. 2,НАРЕДБА Н-18, чл.26, aл. 1

Изх. № 94-К-81
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с писменото Ви запитване, заведено внас вх. № 94-К-81/04.07.2007 г., изразявам следното становище:
Съгласно изложената в писмото фактическа обстановка Вие извършвате продажба на стоки втора употреба, във връзка с което поставяте въпрос: „В коя от данъчните групи от изброените в чл.27, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства следва да се регистрира продажба на стоки втора употреба като се има предвид, че съгласно чл. 145 от ЗДДС дължимият ДДС се изчислява върху маржа на цената?“.
По силата на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане, задължение за издаване на фискална касова бележка съществува във всички случаи на извършване на продажби на стоки и услуги, освен в случаите когато плащането се извършва по банков път. Регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка от фискално устройство се извършва по ред, определен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г.).
Съгласно разпоредбата на чл.27, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. всяка продажба на стока или услуга се регистрира и отчита във фискалното устройство по съответна данъчна група според вида й, както следва:
1.група “А“ – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2. група “Б“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % ДДС;
3. група “В“ – за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4. група “Г“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % ДДС.
Този начин на регистриране по данъчни групи е задължителен независимо дали лицето извършващо продажбите е регистрирано или не по ЗДДС (аргумент чл.27, ал.2 от Наредба № Н-18/2006 г.).
Доколкото в писмото Ви липсват данни за продажба на специфичен вид стоки принципно при продажба на стоки втора употреба приложимата данъчна ставка е в размер на 20 % съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от ЗДДС. Следователно продажбите на този вид стоки следва се регистрират и отчитат във фискалното устройство по данъчна група“Б“.
Задължителните реквизити на фискалната касова бележка са изброени в чл.26, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. Следва да се има предвид, че фискалната касова бележка се издава и удостоверява стойността на платената от клиента сума.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *