изисквания по § 1. т.29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Изх. № 94-К-33
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: изисквания по § 1. т.29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
Уважаеми господин,
Но повод Ваше запитване относно прилагането на § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ изразявам следното становище:
Във връзка с облагане на доходите с данък върху общата годишна данъчна основа по реда на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2007 г., доходите от стопанска дейност се разграничават на: доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност. В доходите от друга стопанска дейност попадат и доходите, получени от лица, упражняващи свободна професия, упражняване на занаят и по извънтрудови правоотношения.
Предвид съществените различия при формирането на годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец в сравнение с правилата отнасящи се до доходите от упражняване на свободна професия в ЗДДФЛ е дадено определение на понятието “лица. упражняващи свободна професия“. Тези лица, съгласно §1, т. 29 от ДР на с.з. са: експерт-счетоводителите: консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти: преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица. за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Предвид липсата на изрично уточнение за изискването по б.„б“ от §1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ относно вида на регистрацията за еднолични търговци, следва да счита, че изискването е за липса на съдебна регистрация по следните съображения:
Възникването на едноличния ‘търговец става с вписването му в съдебния регистър. Всички други регистрации, вкл. в регистър БУЛСТАТ, в НАП и в НОИ. са последващи такива и не могат да бъдат направени преди съдебната регистрация. Нещо повече, неизпълнението на задължението за последващи регистрации е скрепено от съответните закони с административни санкции. Следователно, не е възможно за лицата, упражняващи свободни професии, в ЗДДФЛ да бъде предвидено изискване за липса на друга регистрация, освен съдебна, тъй като това би означавало толерираме на противозаконно поведение и възможност за развиване на дейност извън обхвата на контрола на съответните административни органи.
Видно от запитването Ви, за Вас не е налице едно от кумулативните изисквания на §1. т. 29 от ДР на ЗДДФЛ, за да се приеме че имате качество на лице. упражняващо свободна професия по смисъла на ЗДДФЛ. В този смисъл, след като сте регистриран като едноличен търговец, при определянето на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от осъществяваната от Вас стопанска дейност следва да прилагате нормите на Раздел П от глава пета на закона, а не разпоредбите на чл. 29 и 30 от ЗДДФЛ, касаещи лицата упражняващи свободна професия.
По отношение наличието на два БУЛСТАТ – номера, следва да имате предвид и измененията на Закона за регистър БУЛСТАТ, в сила от 01.07.07 г., съгласно които физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация – чл. 13 от с.з.
ЗАМ-
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар