Данъчно третиране на доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители

Изх. № 24-31-239Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Варна и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № /05.07.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, през 2006 г., в качеството на едноличен търговец, сте получила квота за производство на тютюн и сте регистрирана като тютюнопроизводител по реда и при условията на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). През 2007 г. не сте получила такава квота и съответно не сте регистрирана като тютюнопроизводител, но придобивате доходи от продажба на продукция, произведена през предходната година.
Съгласно чл.13, ал.З от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
От буквалния прочит на чл.13, ал.З от ЗДДФЛ се налага изводът, че фактическият състав на разпоредбата е изпълнен, когато едновременно са налице следните условия:
?доходите са придобити от физическо лице, регистрирано като тютюнопроизводител и/или земеделски производител, включително извършващо дейност като едноличен търговец;
?придобитите доходи са от производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на придобити доходи от производство на декоративна растителност.
Така установените в чл.13, ал.З от ЗДЦФЛ условия не биха могли да са изпълнени едновременно във всички случай на доходи от производство на тютюн, поради спецификата както в уредбата на самото производство, така и на реализацията на продукцията. Съгласно чл.4 от ЗТТИ производството на тютюн се извършва от тютюнопроизводители, регистрирани по този закон. На основание чл.11, ал.2 от същия закон, производството и изкупуването на тютюн се осъществява чрез писмени договори между купувачите и тютюнопроизводителите или техните организации, които се сключват в началото на всяка производствена година, но не по-късно от 31 март. Изкупуването се извършва до 1 март на следващата година, като този срок може да бъде удължаван за определени райони или за цялата страна със заповед на министъра на земеделието и горите (чл.11, ал.8 от ЗТТИ).
Видно от гореизложеното, доходи от производство на тютюн, осъществено от регистрирано по реда на ЗТТИ физическо лице (включително извършващо дейност като едноличен търговец), могат да бъдат придобити и през период, в който съответното лице вече не е регистрирано по установения ред. Ето защо считаме, че, ако производството и изкупуването на тютюн са осъществени по реда и при условията на ЗТТИ, доходите, придобити от това производство, не подлежат на облагане, без оглед наличието на регистрация на лицето към момента на придобиването им.
//

Оценете статията

Вашият коментар