Данъчно третиране на обезщетението по чл.331 от Кодекса на труда

Изх. № 24-31-230
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на обезщетението по чл.331 от Кодекса на труда
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Варна и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на НАП (вх. № 24-31-230/20.06.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Обезщетенията по чл.331 от Кодекса на труда не са освободени от облагане по силата на ЗДДФЛ или по силата на друг закон, поради което тези обезщетения са облагаеми доходи по смисъла на ЗДДФЛ. В качеството им на доходи от трудови правоотношения, обезщетенията по чл.331 от Кодекса на труда се включват в облагаемия доход от трудови правоотношения, начислен за съответния месец, и подлежат на авансово облагане по реда, предвиден в ЗДДФЛ. Следователно, в случай, че за съответен месец са Ви били начислени едновременно последното трудово възнаграждение, обезщетението по чл.224 и обезщетението по чл.331 от Кодекса на труда, облагането на общата сума от трите вида начислени за месеца плащания от работодателя е законосъобразно.
Във връзка с поставения от Вас въпрос е необходимо уточнението, че, ако към 31 декември нямате работодател по основно трудово правоотношение, който да определи годишния размер на данъка за всички придобити от Вас през данъчната година доходи от трудови правоотношения и да удържи пълния размер на данъка за данъчната година до 31 януари на следващата година, следва да подадете годишна данъчна декларация.
Годишна данъчна декларация следва да подадете и ако през годината, в качеството на физическо лице, сте придобили:
-други доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (хонорари, наеми и пр.);
-доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция;
– доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък.
Годишна данъчна декларация следва да подадете и ако притежавате акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност и/или недвижима собственост в чужбина.
Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес. Срокът за подаването й е до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на доходите.
//

Оценете статията

Вашият коментар