Данъчно третиране на доходите от металообработващи услуги, извършвани с личен труд от физическо лице с намалена работоспособност над 50 на сто.

Изх. № 24-33-437
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от металообработващи услуги, извършвани с личен труд от физическо лице с намалена работоспособност над 50 на сто.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-33-437), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, при извършване на проверка в обект -ателие за услуги, е констатирано извършването на следните дейности: ковашки, точиларски услуги и услуги с електрожен. Услугите се извършват с личен труд от физическо лице, което, съгласно влязло в сила решение на ТЕЛК, е със 73 на сто намалена работоспособност и със срок на инвалидността 01.11.2007 г.
Указаните в запитването услуги не са визирани изрично като патентни дейности в Приложението към глава седма от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ), тъй като, предвид естеството им, те са в обхвата на металообработващите услуги (Раздел I, т.9 от Приложението). Основен аргумент в тази насока е и Националната класификация на продуктите по икономически дейности, утвърдена със Заповед № РД-07-242 от 13.12.2002 г. за утвърждаване версия 2003 на национални класификации (издадена от председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр.1 от 2003 г.), където в групата “Услуги по друго механично обработване на метал“ (код 28.52.20) са включени дейностите по пробиване, фрезоване,нивелиране,отрязванестрион(циркуляр),заваряване,шлифоване,заострянена метални части, вкл. полиране, ковашки работи, несвързани с производството, и пр.
Следователно, при условие, че са налице и другите законоустановени критерии, доходите на физическото лице от извършваните услуги подлежат на облагане с окончателен годишен (патентен) данък като доходи от металообработващи услуги. При определянето на дължимия данък следва да се имат предвид и разпоредбите на чл.41 от ЗДЦФЛ, с които са регламентирани условията, при които физическото лице има право да ползва данъчни облекчения.
По повод изложеното в запитването е необходимо уточнението, че считано от 01.01.2002 г. Националната отраслова класификация (НОК) е отменена със Заповед № РД-07-01 от 05.01.2001 г. за утвърждаване на национални класификации и номенклатури (издадена от председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр.6 от 19.01.2001 г., в сила от 01.01.2001 г.).
//

Оценете статията

Вашият коментар