Данъчно третиране на доходите от продажба на акции, придобити от участие в приватизацията чрез инвестиционни бонове

Изх. № 94-М-301
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от продажба на акции, придобити от участие в приватизацията чрез инвестиционни бонове
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № 94-М-301/26.10.2007 г.), Ви уведомявам следното:
На основание чл.13, ал.1, т.З от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не са облагаеми доходите от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа.
Доходите от сделки с акции, които не са обхвата на цитираната законова норма, подлежат на облагане по реда чл.ЗЗ, ал.З и свързаните с нея разпоредби на ЗДДФЛ. Съгласно чл.ЗЗ, ал.З облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл.ЗЗ, ал.4 от ЗДДФЛ).
Относно цената на придобиване на акции във връзка с участие в масовата приватизация е необходимо да се има предвид, че съгласно чл.2 от Наредбата за реда за издаването, оформянето и получаването на боновите книжки за участие на гражданите в приватизацията чрез инвестиционни бонове (отм., ДВ, бр.73 от 1998 г.) инвестиционните бонове са с номинална стойност един инвестиционен лев, а съгласно чл.44а, ал.2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия при плащане с инвестиционни бонове един бон се равнява на 1 лев.
1
В запитването не е уточнено срещу колко инвестиционни бонове сте придобили продадените през настоящата година акции. Приемайки, че боновата Ви книжка е била заверена с 25 000 инвестиционни бонове и срещу тях сте придобили 25-те безналични акции в търговското дружество, то цената на придобиване на тези акции е 25 деноминирани лв. Следователно реализираната печалба от сделката ще е равна на продажната цена на акциите, намалена с цената на придобиването им – 25 лв.
По повод на поставения въпрос е необходимо и уточнението, че, на основание чл.ЗЗ, ал.6, т.7 от ЗДДФЛ, в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 януари 1998 г., цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт. Следователно, в случай, че сте придобили акциите преди 1 януари 1998 г., цената на придобиването им може да се актуализира за периода от датата на придобиване на акциите до 31 декември 1997 г. включително. Компетентен да Ви предостави информация за общия индекс на инфлацията за интересуващия Ви период е Националният статистически институт.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
На основание чл.50, ал.1, т.1 във връзка с чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемите доходи от акции, придобити от местни физически лица, се декларират в годишната данъчна декларация и подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. За данъчната 2007 г. тези доходи ще се декларират в Приложение 5 на годишната данъчна декларация.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *