Данъчно третиране на доходите от продажба на жилищна сграда, завършена на етап груб строеж

Изх. № 94-Н-138
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчнотретиранена доходитеотпродажба нажилищна сграда, завършена на етап “груб строеж“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № /16.10.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.13, ал.1, т.1, буква а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота. Във връзка с прилагането на цитираната разпоредба в ЗДДФЛ не е установена легална дефиниция на понятието „недвижим жилищен имот“. Поради от това, по аргумент от чл.37 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, съдържанието на понятието следва да се извлече от общоприетия му смисъл. В тази връзка считаме, че разпоредбата на чл.13, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗДДФЛ е приложима само за недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди. Следователно разпоредбата не може да намери приложение за доходи от продажба или замяна на жилищна сграда, завършена на етап „груб строеж“, тъй като на този етап сградата не може да бъде ползвана по предназначение. Допълнителен аргумент в тази насока е възможността до въвеждането на сградата в експлоатация да бъде променено предназначението й, както и възможността – по обективни или субективни причини, жилищната сграда да не бъде въведена в експлоатация.
//

Оценете статията

Вашият коментар