прилагане на разпоредбата на чл.50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-30-29
Дата: 11.10.2010 год.
ЗДДС, чл. 50, т. 2
Относно: прилагане на разпоредбата на чл.50 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-29/28.06.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:
В запитването е посочено, че е извършена ревизия на дружеството, с която не Ви е признато правото на приспадане на данъчен кредит за доставки, свързани с изграждане на обекти (две жилища), които са собственост на дружеството. В съставения от ревизиращия орган по приходите индивидуален административен акт, с който е приключена ревизията като нормативно основание за отказа е посочено – чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС. Актът на органа по приходите не е обжалван и неправомерно ползвания данъчен кредит е възстановен от дружеството по сметка на съответната Териториална дирекция на НАП.
Въпросът Ви е:
Налице ли е хипотезата на чл.50, т.2 от ЗДДС при продажбата на горепосочените имоти, както и приложим ли е чл.50 от ЗДДС при дарение на тези имоти, за които не е признато правото на приспадане на данъчен кредит в ревизията?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Ако за получените от дружеството Ви доставки, свързани с изграждане на горепосочените обекти (две жилища) не е било налице правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС, то тогава последващата доставка на тези обекти е освободена на основание чл.50, т.2 от ЗДДС.
Ако същите обекти са предмет на дарение тогава за целите на ЗДДС не е налице доставка по смисъла на чл.6, ал.З от ЗДДС, защото не е бил приспаднат изцяло или частично данъчен кредит за начисления данък при придобиването им. Неправилно приспаднатия данъчен кредит при придобиването на стоката е бил възстановен от данъчнозадълженото лице и не може да се твърди, че същото е приспаднало изцяло или частично данъчен кредит към датата на дарението.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар