Становище по жалба съдържаща въпроси, касаещи прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европей

Изх. № 94-Н-20
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Становище по жалба съдържаща въпроси, касаещи прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ………………………..,
Във връзка с поставените от Вас въпроси чрез писмена жалба дона НАП с наш вх.№ 94-Н-20 от ………….2007 г., Ви уведомяваме за следното:
С влизането в сила на новия Закон за данък върху добавената стойност, на основание § 4, ал.1 от ПЗР на ЗДДС, приходната администрация е задължена да издаде служебно идентификационният номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС и удостоверението за регистрация по чл.104 от ЗДДС на регистрираните по отменения ЗДДС към датата на влизане в сила на новия закон лица.
Съгласно разпоредбата на §1, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (Обн. ДВ. бр. 76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 200бг., изм. ДВ. бр.З от 12 Януари 2007г. ) „идентификационен номер“ за целите на правилника е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър – на вписаните в
търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ – на вписаните в регистър
БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец – на
физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър
БУЛСТАТ;
1
г) (предишна втора б. “в“ – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) служебният номер по чл. 84, ал. З от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви “а“ – “в“ и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Видно от разпоредбата на чл.94 от ЗДДС вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът „ВС“. А на основание § 1, ал.1, точка 4 от ДР на ППЗДДС (нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по § 1, ал.1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен знакът “ВО.
В този аспект трябва да се подчертае, че физическите лица, които подлежат на регистрация по реда на ЗДДС, следва да имат само един идентификационен номер за целите на ЗДДС, независимо от броя на наличните вписвания по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ или вписването им в търговския регистър по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). От друга страна, регистрационното производство по реда на ЗДДС се извършва от органите на приходната администрация, за да бъде идентифициран еднозначно правният субект, който извършва облагаеми доставки и неговия статус във връзка с прилагането на данъчните режими за облагане на лицата с данък върху добавената стойност.
Ето защо, в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите па облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. В този смисъл е и разпоредбата на § 1, ал.2 от ДР на ППЗДДС (Нова -ДВ, бр. З от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г,), според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Съгласно текста на § 1, ал.З от ДР на ППЗДДС (Нова – ДВ, бр. З от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.), когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС, в качество различно от едноличен търговец и впоследствие се впише като едноличен търговец, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква “а“, съответно буква “б“, получен в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът “ВО“. В този смисъл, за основа на идентификационния номер по чл. 94, ал.2 от ЗДДС на едноличните търговци, следва да бъде използван единният идентификационен код, посочен в § 1, ал.1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, издаден на физическите лица с оглед на тяхната търговска правосубектност (т.е. идентификационният код, издаден във връзка с регистрацията им като еднолични търговци), съответно пред който следва да бъде поставен знакът „ВО“.
Моля да имате предвид, че ако едно физическо лице има повече от един идентификационен номер издаден по реда на действащия до 31.12.2006 г. закон, след влизането в сила на новия ЗДДС (01.01.2006г.) по служебен ред може да му бъде издаден само един идентификационния номер по чл. 94, ал.2 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *