Данъчно третиране на доходите от упражняване на адвокатска професия

Изх. № 24-33-315
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите от упражняване на адвокатска професия
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Пловдив и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-33-315/22.06.2007 г.), Ви уведомявам следното:
На основание чл.26, ал.6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ) по реда, предвиден за облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.
Съгласно чл.2, т.2 от Търговския закон, лице, упражняващо свободна професия, не се смята за търговец, освен ако е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин.
Считаме, че горепосочените разпоредби не биха могли да намерят приложение в случаите на упражняване на адвокатска професия, тъй като както предвид спецификата на тази дейност, така и по аргумент от чл.5, ал.2, т.1 от Закона за адвокатурата адвокатът не може да се смята за търговец. Следователно доходите от упражняване на адвокатска професия подлежат на облагане като доходи от упражняване на свободна професия – по реда на чл.29, т.4 и свързаните с нея разпоредби на ЗДДФЛ, независимо от размера на действително направените разходи през данъчната година.
//

Оценете статията

Вашият коментар