ЗДДС, чл.113, aл. 1,ЗДДС, чл.114, aл. 1,ЗДДС, чл.116, aл. 4,ППЗДДС, чл.78, aл. 2

Изх. № 24-33-314……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Уважаеми господин…….,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-314/22.06.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г. издаваните фактури от данъчно-задължени лица – доставчици, следва да отговарят на изискванията на този закон. Разпоредбата на чл. 113 от ЗДДС задължава всяко данъчно задължено лице – доставчик, да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставките се документират с протокол по чл. 117 от ЗДДС.
По съдържание фактурата задължително следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 114, ал. 1 от ЗДДС. Фактурите и известията към тях издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, трябва да отговарят и на изискванията на чл. 78 от ППЗДДС. Едно от изискванията е бланките да съдържат трайно вписани при отпечатването пореден номер.
По смисъла на чл. 78, ал. 2 номерата на документите са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.
Видно от горните текстове, дублирането на номерата на фактурите е недопустимо.
Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи, съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС се анулират и се издават нови. В случаите на анулиране на документи по чл. 116 от закона протоколът по чл. 116, ал. 4 от закона се съхранява от издателя и от получателя. Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя. Лицата съхраняват, използват и отчитат бланките (формулярите) по реда, предвиден за съхраняване и отчитане на документи в Закона за счетоводството, (чл. 78, ал. 5, 6 и ал. 7 от ЗДДС)
Независимо от това, предвид обстоятелството, че в случая е допуснато дублиране на фактури, при извършването на проверки или ревизии от органите по приходите, регистрираното лице следва да представи всички документи.
Закона за данък върху добавената стойност не предвижда специални санкции при дублиране на номерата на фактури.
//’

Оценете статията

Вашият коментар