Данъчно третиране на получени дялове за направени непарични вноски в търговско дружество

Изх. № 24-33-318 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени дялове за направени непарични вноски в търговско дружество
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Пловдив и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № /25.06.2007 г.), Ви уведомявам следното:
По силата на чл.13, ал.2, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) получените дялове за направени непарични вноски в търговско дружество не се смятат за доход.
Тъй като по смисъла на ЗДДФЛ при получаване на дялове за направени непарични вноски в търговско дружество не е налице доход, в закона не е установено изискване стойността на получените дялове да се декларира в годишната данъчна декларация.
Във връзка с поставения от Вас въпрос следва да се уточни, че при продажба или замяна на дялове облагаемият доход се определя по реда чл.ЗЗ, ал.З от ЗДДФЛ и подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация. Когато облагаемият доход е придобит от замяна на дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества, същият подлежи на облагане с окончателен данък по реда на чл.38, ал.5 и свързаните с нея разпоредби на ЗДДФЛ.
//

Оценете статията

Вашият коментар