прилагане разпоредбата на чл.45, ап.5, т. 1 от ЗДДС, изразявам следното становище:

Изх. № 06-00-7
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
По повод на изпратено от Вас писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 06-00-7/22.02.07 г., относно прилагане разпоредбата на чл.45, ап.5, т. 1 от ЗДДС, изразявам следното становище:
Предстои извършване на продажба на УПИ – държавна собственост, върху който е построена сграда, която не е нова по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. В този случай ще се приложи чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС – прехвърляне правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови, не е освободена доставка. Предметът на сделката Ви следва да се раздели на две доставки, като само тази за частта от урегулирания поземлен имот, която не е прилежащ терен към старата сграда, ще бъде облагаема. За да се определи точно данъчната основа, УПИ следва да е посочен с квадратура и цена като сбор от прилежащи терени и от останалата част на имота. Освободена доставка ще бъде прехвърлянето право на собственост върху старата сграда и прилежащия терен към нея, като доставчикът може да избере дали тя да бъде облагаема /чл.45, ал.7 от ЗДДС/.
Във всички случаи на подобни сделки, за да се прецени дали прехвърлянето правото на собственост върху частта от УПИ, предмет на сделката, представляващ прилежащ терен към сградата, построена върху него, ще е облагаема доставка или не, следва да преценявате дали сградата попада под определението за „нова сграда“ но смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗДДС.
Данъчната основа се определя по общите правила на чл.26, ал.2 и ал.З от ЗДДС и включва в себе си всичко, получено от или дължимо на доставчика:
-възнаграждението по доставката,
-всички други данъци, различни от ДДС и такси, дължими по доставката, а
именно:
-данъкът по чл.47, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от ЗМДТ в размер на 2%
върху по-високата от определената цена на продажбата и данъчната оценка на имота
по Приложение № 2 към ЗМДТ /чл.15 от ППЗДДС/;
-2 % режийни разноски на основание § 3, ал.1 от ПЗР на Г1ГТЗДС;
-такса за вписване на договора, съгласно чл.2 от Тарифата за държавните
такси;
-съпътстващи разходи /примерно: комисионна, застраховка/.
//

Оценете статията

Вашият коментар