Данъчно третиране на доставка на услуга /гаранционен и извънгаранционен сервиз/ по реда на ЗДДС.

Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга /гаранционен и извънгаранционен сервиз/ по реда на ЗДДС.
В Дирекция “ОУИ“ – …. е постъпило писмено запитване с вх. № ..12.03.2010 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Румънска фирма е производител на хладилни витрини. Същите са закупени от X и Y и са поставени в заведения в България.
Зададен е следният въпрос: Начислява ли се ДДС при доставка на услуга по поддръжка на хладилни витрини /гаранционни и извънгаранционни/ на получател данъчно задължено лице от Румъния?
Поради недостатъчно изяснената фактическа обстановка, изразяваме принципно становище:
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗДДС, не се смята за доставка предоставянето на услуга по отстраняването на възникнали дефекти при условията на договорено гаранционно обслужване, когато са налице едновременно следните условия:
1.услугата е извършена от лице, упълномощено за това от производителя;
2.производителят не е установен на територията на страната;
3.гаранционното обслужване е за сметка на производителя.
От текста на разпоредбата е видно, че не се смята за доставка предоставянето на услуга между лицето, упълномощено да извършва гаранционното обслужване и лицето, закупило стоката. Този извод се подкрепя и от разпоредбата на чл. 26, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, съгласно който, в данъчната основа на доставката на стоката се смята включена стойността на услугата по последващо гаранционно обслужване на стоките. Лицето – купувач е заплатило услугата по гаранционното обслужване на стоката, в това число и дължимия ДДС, при заплащането на стоката.
В конкретния случай услугата, оказана от лицето, упълномощено да извършва гаранционното обслужване на стоката, т.е. от Вас, към производителя на стоката, не попада в хипотезата на чл. 129 от ЗДДС, поради което представлява доставка на услуга.
Предвид гореизложеното ще е налице доставка на услуга по смисъла на чл. 9, ал. 1 от ЗДДС. Мястото на изпълнение на тази доставка се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Предвид гореизложеното, на основание предложение първо на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката /свързана с гаранционен сервиз, при условие, че имате сключен договор с румънската фирма за същия/ е на територията на Румъния.
Доставката се документира с издаването на фактура, съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС – всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от с.з. На основание чл. 79, ал. 2, т. 3 от ППЗДДС, във фактурата като основание за неначисляване на данък от закона се вписва чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.
По отношение на извънгаранционното обслужване следва да имате предвид, че при доставка на услуга по чл. 21, ал. 1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице /чл. 54, ал. 2 от ЗДДС/.
При условие, че получателите на извънгаранционното обслужване са X и Y, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗДДС, данъкът е изискуем от Вас като доставчик и предвид разпоредбите на чл. 66, ал. 1, т. 1 от закона е приложима данъчна ставка 20 на сто.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.