данъчно третиране на доставка на услуга във връзка със задължение за регистрация по чл.96 от ЗДДС

Изх. № 24-34-534……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране на доставка на услуга във връзка със задължение за регистрация по чл.96 от ЗДДС
Уважаеми господин ………,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-534/ 20.06. 2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
От изложените обстоятелства в писмото приемаме, че е налице следната фактическа обстановка:
Украинска фирма, която няма седалище в РБългария, изпраща свои работници за извършване на ремонт на машини на българска фирма. Представляваната от Вас фирма е трето лице, което е поело ангажимент към украинската фирма да осигури квартири на работниците, да извършва ремонт и поддръжка на тези квартири, медицинско обслужване, да предостави работно облекло и материалите, необходими за ремонта на машините.
Въпросът, свързан с така изложената фактическа обстановка е: как ще се облага тази услуга според ЗДДС ( в сила от 01.01.2007г.) и участва ли при формирането на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС .
Мястото на изпълнение на доставки на услуги се определя съобразно разпоредбите на чл.21 от ЗДДС. Доколкото посочените в запитването услуги, не попадат в обхвата на ал.2 и ал.З от чл.21 на закона, то следва да бъде приложен основния принцип за определяне на мястото на изпълнение, съгласно който мястото на изпълнение е там, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект- мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
1
Задължение за регистрация възниква, когато данъчно задълженото лице достигне облагаем оборот 50 хил. лв.или повече за период, не по- дълъг от последните 12 последователни месеци преди текущия /чл.96, ал.1 от ЗДДС/. По аргумент на ал.5 от същия член това не означава, че непременно трябва да е изтекъл период от дванадесет месеца, за да възникне задължението за регистрация.
В облагаемият оборот се включват данъчните основи на извършените облагаеми /доставки / чл.96, ал.2 от ЗДДС/.
В облагаемият оборот се включват и облагаеми доставки с нулева ставка, както и доставките на финансови и застрахователни услуги, които са освободени доставки. Включват се и авансовите преводи / цялостни или частични авансови плащания / по изброените доставки, с изключение на авансови плащания, получени преди възникване на данъчното събитие при вътреобщностни доставки по чл.7 / чл.96, ал.4/.
Не се включват в размера на облагаемия оборот доставките за финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, също и дълготрайните материални и нематериални активи, използвани в неговата дейност, а също така и доставки, по които получателят е платец на данъка.
Всяко данъчно задължено лице е длъжно след изтичане на календарния месец да определи за предходните 12 месеца преди текущия облагаемия си оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от закона /чл.73, ал.1 от ППЗДДС/.
Предвид гореизложеното, данъчната основа на доставките на услугите извършвани на украинската фирма участват при формирането на облагаемия оборот за целите на регистрация по ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар