право на ползване на данъчен кредит по реда на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./.

Изх. № 24-34-529……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: право на ползване на данъчен кредит по реда на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН………….,
Във Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-529 от 15. 06. 2007 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството има намерение да закупи лек автомобил, който ще бъде предоставен безвъзмездно на физическо лице като награда от конкурс и впоследствие ще бъде използван с рекламна цел за популяризиране на списанията на дружеството.
Поставяте въпрос относно това възможно ли е да се ползва данъчен кредит при закупуването на автомобила.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по направеното запитване изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 69 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, регламентира случаите, в които регистрирано по ЗДДС лице има право на приспадане на данъчен кредит.
В чл. 70 от ЗДДС се съдържат ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит и според ал. 1, т. 4 от същата разпоредба, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил. Необходимо е да се има предвид, че закона създава изключение от това правило, като ограничението за правото на приспадане на данъчен кредит не се прилага, когато лицата извършват посочените в чл. 70, ал. 2, т. 1 и 2 дейности, а именно:
-превозните средства се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;
-превозните средства са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности);
Освен това следва да се има предвид дефиницията за „лек автомобил“ дадена в § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС. Според цитираната разпоредба, „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил лекотоварен автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
В този смисъл нормата на чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС изрично изключва възможността да се приспада данъчен кредит, в случаите когато е придобит, внесен или нает лек автомобил /по смисъла на § 1, т. 18 от ЗДДС/, при условие че не са налице хипотезите на чл. 70, ал. 2 от същия закон.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар